Nowe stawki wynagrodzenia minimalnego nauczycieli

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli jest, zgodnie z art. 30 ust. 1 KartaNauczU, składnikiem wynagrodzenia nauczyciela. Natomiast zgodnie z art. 30 ust. 3 KartaNauczU podstawą kształtowania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego jest kwota bazowa, która jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:

  1. nauczyciela stażysty - 100%,
  2. nauczyciela kontraktowego - 111%,
  3. nauczyciela mianowanego - 144%,
  4. nauczyciela dyplomowanego - 184%

- ww. kwoty bazowej. W efekcie kwota bazowa, po odniesieniu jej do powyższych stałych wskaźników procentowych, decyduje o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycielskich na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Stawka kwoty bazowej przekłada się również na wysokość wynagrodzenia minimalnego. Zgodnie bowiem z art. 30 ust. 5 KartaNauczU, minister właściwy ds. oświaty i wychowania określa corocznie, w drodze rozporządzenia wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin (o którym mowa w art. 42 ust. 3 KartaNauczU), oraz dla nauczycieli, których tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się na podstawie art. 42 ust. 7 KartaNauczU. Efektem tej zmiany jest nowelizacja rozporządzenia MENiS z 31.1.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 416). Zmiany, wprowadzone na podstawie rozporządzenia nowelizującego z 31.8.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1491), objęły brzmienie załącznika, regulującego wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Ich wysokość zmieniła się w następujący sposób:

Poziom wykształcenia

Stopnie awansu zawodowego

Nauczyciel stażysta

Nauczyciel kontraktowy

Nauczyciel mianowany

Nauczyciel dyplomowany

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

Wzrost o 167 zł

Wzrost o 172 zł

Wzrost o 195 zł

Wzrost o 229 zł

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym

Wzrost o 201 zł

Wzrost o 160 zł

Wzrost o 170 zł

Wzrost o 199 zł

Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych

Wzrost o 200 zł

Wzrost o 201 zł

Wzrost o 203 zł

Wzrost o 174 zł

W związku z powyższym, stawki minimalnego wynagrodzenia nauczycieli od 1.9.2020 r. przedstawiają się następująco:

Poziom wykształcenia

Stopnie awansu zawodowego

Nauczyciel stażysta

Nauczyciel kontraktowy

Nauczyciel mianowany

Nauczyciel dyplomowany

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

2949 zł

3034 zł

3445 zł

4046 zł

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym

2818 zł

2823 zł

3002 zł

3523 zł

Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych

2800 zł

2818 zł

2841 zł

3079 zł

Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli w związku z powyższą zmianą powinno nastąpić nie później niż do 30.9.2020 r., z wyrównaniem od 1.9.2020 r. Warto również przypomnieć, że wysokość nauczycielskich dodatków określana jest niekiedy procentowo w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego przysługującego danemu nauczycielowi (np. dodatek wiejski). Tym samym, wzrost wynagrodzenia zasadniczego powoduje wzrost wysokości danego dodatku. W zakresie dodatków, których wysokość ustalają JST w regulaminach wynagradzania nauczycieli, sposób naliczania dodatku może być różny - np. jedna gmina określi wysokość dodatku funkcyjnego w sposób kwotowy, a inna w sposób procentowy od wysokości wynagrodzenia zasadniczego. Zatem w przypadku wzrostu poziomu wynagrodzenia zasadniczego, tylko w niektórych przypadkach dojdzie do wzrostu wysokości dodatku do wynagrodzenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności