23.7.2020 r. pojawiło się obwieszczenie MF w sprawie górnych stawek podatków i opłat na 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 673) gdzie podwyższono limity stawek podatku od nieruchomości. Czy prawnie dopuszczalne jest przyjęcie uchwały w sprawie podatków już we wrześniu z modyfikacją stawek od budynków mieszkalnych – do tych nowych limitów?

Odpowiadając na powyższą wątpliwość należy przypomnieć, że podatek od nieruchomości jest tzw. podatkiem rocznym, czyli jest uchwalany na rok kalendarzowy.

Orzecznictwo

Jak wskazano w wyroku NSA z 10.1.2018 r. (II FSK 3470/15): uchwalenie stawek przez radę oznacza podjęcie uchwały w sprawie stawek przez radę gminy. Uchwalane są one na okres roczny. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości powoduje, że obowiązują one w roku podatkowym, który dla podatku od nieruchomości rozpoczyna się 1 stycznia, zaś kończy 31 grudnia.

Podstawę materialno-prawną podjęcia uchwały w sprawie podatku od nieruchomości stanowi zasadniczo art. 5 PodLokU, który dotyczy zarówno stawek od gruntów, budowli, jak i budynków. Istotne jest to, że z mocy art. 5 ust. 1 PodLokU – rada gminy w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie maksymalnych limitów – rokrocznie określanych w obwieszczeniach. Takim obwieszczeniem jest także wspomniane na wstępie obwieszczenie z 23.7.2020 r.

Należy zauważyć, że ten akt prawny przewiduje podwyższenie maksymalnych limitów stawek ww. podatku, w tym od budynków z poziomu 0,81 zł do 0,85 zł za 1 m2. Stawki te mają jednak dopiero obowiązywać na 2021 r. Przy takim założeniu przyjęcie zmienionych (maksymalnych) stawek dodatkowo na pozostałe miesiące 2020 r. byłoby naruszeniem prawa, bowiem w 2020 r. maksymalny limit to 0,81 zł za 1 m2.

Nie jest jednak wykluczone, aby przyjąć uchwałę podatkową już we wrześniu, z tym że w odpowiedni sposób określić jej wejście w życie, posiłkując się regulacjami AktyNormU. Jak wynika z art. 4 ust. 1 AktyNormU, akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.

Ważne

Dopuszczalne prawnie będzie podjęcie uchwały z wyższymi stawkami już we wrześniu, przy czym konieczne będzie zawarcie w jej treści zapisu o wejściu w życie 1.1.2021 r.