Nauczycielom skierowanym do pracy za granicą przysługuje ryczałt na pokrycie części kosztów utrzymania i zakwaterowania, a także, w niektórych przypadkach, na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, Funduszu Pracy oraz dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego lub na pokrycie kosztów polisy ubezpieczenia zdrowotnego odpowiadającej zakresowi dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozporządzeniem z 31.8.2022 r. został wprowadzony ryczałt nauczycielom, którzy w związku z wystąpieniem na danym terenie zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną lub innego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów, prowadzą zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Tym samym rozporządzeniem zostały podniesione stawki ryczałtu z wysokości 285% do 310% dodatku zagranicznego bazowego dla państwa, do którego nauczyciel został skierowany lub delegowany, obliczonego zgodnie z przepisami w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej dla nauczycieli kierowanych lub delegowanych do państw europejskich oraz z 300% do 350% dla nauczycieli kierowanych lub delegowanych do państw pozaeuropejskich.

Różnice tych stawek miały zostać wypłacone do 10.10.2022 r.

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 6.9.2022 r.