Z zapisów ww. obwieszczenia wynika m.in., że ogłasza się maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2022 r.:

1) rower lub motorower: 

a) za usunięcie – 128 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania – 24 zł; 

2) motocykl: 

a) za usunięcie – 251 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania – 33 zł; 

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t: 

a) za usunięcie – 542 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania – 46 zł

(….)

8) hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego: 

a) za usunięcie – 128 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania – 24 zł.

Wskazane obwieszczenie zostało wydane na podstawie art. 130a ust. 6c PrDrog, z którego wynika, że na każdy rok kalendarzowy minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” maksymalne stawki opłat, o których mowa w ust. 6a, z uwzględnieniem zasady określonej w ust. 6b, zaokrąglając je w górę do pełnych złotych.

Z pozostałych jednostek redakcyjnych ww. art. 130a PrDrog wynika nadto, że usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa w ust. 1–2, należy do zadań własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie zgodnie z przepisami PrZamPubl. 

Warto także wspomnieć, że rada powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań, o których mowa w ust. 1-2, oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu, ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat, o których mowa w ust. 5c, oraz wysokość kosztów, o których mowa w ust. 2a. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 2a, nie może być wyższa niż maksymalna kwota opłat za usunięcie pojazdu, o których mowa w ust. 6a. 

Zatem, z korelacji ww. przepisów należy wnioskować, że rada powiatu ma prawny obowiązek ustalania rokrocznie wspomnianych opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów. Nowe stawki obowiązują na rok kalendarzowy 2022 r. 

Zatem, rada powiatu powinna podjąć stosowną uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi. Uchwała ta posiada status tzw. aktu prawa miejscowego. Zatem, konieczne jest ogłoszenie tego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Zwiększenie poziomu stawek umożliwi też nieznaczne zwiększenie poziomu dochodów budżetowych powiatu. 

Podsumowując, wprowadzenie nowych stawek opłat za ww. czynności usuwania i przechowywania pojazdów wymaga w pierwszej kolejności czynności inicjujących przez organ wykonawczy powiatu, czyli zarząd powiatu. Jak bowiem wynika z art. 32 ust. 2 pkt 1 SamPowiatU – do zadań zarządu powiatu należy w szczególności przygotowywanie projektów uchwał rady. W oparciu o ww. projekt rada powiatu władna będzie podjąć stosowną uchwałę uwzględniającą wyższe stawki opłat z uwzględnieniem stawek maksymalnych przewidzianych w ww. obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej z 29.7.2021 r.