1. Omówienie przepisów

Opłaty za krew i jej składniki wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi w 2017 r. wynoszą:

 • 275 zł – za jednostkę krwi pełnej konserwowanej,
 • 180 zł – za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z krwi pełnej,
 • 263 zł – za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z aferezy,
 • 90 zł – za jednostkę koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej,
 • 1111 zł – za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy,
 • 1534 zł – za jednostkę koncentratu granulocytarnego,
 • 112 zł – za jednostkę osocza świeżo mrożonego,
 • 195 zł – za jednostkę krioprecypitatu.
Ważne
Opłaty za niektóre składniki krwi, jednostki krwi i dawki terapeutyczne podwyższa się do wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu w przypadku, gdy poddano je: karencji, redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych, napromieniowaniu, filtrowaniu, przemywaniu, podziałowi lub rekonstytucji.

2. Komentarz

W rozporządzeniu chodzi o jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt. 2–4 ustawy z 22.8.1997 r. o publicznej służbie krwi (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 332 ze zm.; dalej: PublSłKrewU), tj.:

 • regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
 • Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa;
 • Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa utworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (od 11.9.2016 r.).

Warto dodać, że od 11.9.2016 r. wspomniane wyżej jednostki organizacyjne publicznej służby krwi dokonujące przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej krwi lub jej składników, mają obowiązek zapewnić:

 • monitorowanie losów przywożonej krwi i jej składników w drodze od dawcy krwi do miejsca przeznaczenia, niezależnie, czy jest nim biorca krwi, wytwórca produktów krwiopochodnych lub zakład utylizacji, i odwrotnie;
 • jakość i bezpieczeństwo przywożonej krwi i jej składników na poziomie nie niższym niż obowiązujący w tych jednostkach.
Ważne
Za zapewnienie tych warunków odpowiada kierownik tej jednostki, chyba że wyznaczył do tego zadania inną osobę spośród osób zatrudnionych w jednostce (art. 19a PublSłKrewU).