Nowe stawki kosztów związanych z Kartą Dużej Rodziny

W ramach ww. obwieszczenia ustalono nowe stawki/kwoty związane z realizowaniem przez gminy zadań dotyczących Karty Dużej Rodziny. Nowe wartości będą obowiązywały w okresie od 1.3.2021 r. do 28.2.2022 r. W istocie rzeczy wspomniane stawki/kwoty są wynikiem waloryzacji corocznej, o której mowa w art. 30 ust. 1 KartaDRU.

Według ww. obwieszczenie nowe stawki kształtują się następująco:

  1. wysokość kwoty, o której mowa w art. 13 ust. 2 KartaDRU, wynosi 10,12 zł (koszt wydania duplikatu Karty);
  2. wysokość kwoty, o której mowa w art. 29 ust. 4 KartaDRU, wynosi 14,70 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie lub 5,77 zł, w przypadku gdy Karta przyznawana jest wyłącznie rodzicom za jedną rodzinę wielodzietną (koszt realizacji przez gminę usługi związanej z przyznawaniem Karty);
  3. wysokość kwoty, o której mowa w art. 29 ust. 5 KartaDRU, wynosi 2,96 zł (koszt wydania kolejnej Karty w razie zmian osobowych w rodzinie wielodzietnej);
  4. wysokość kwoty, o której mowa w art. 29 ust. 6 KartaDRU, wynosi 1,49 zł (koszt wydania duplikatu Karty, wydania karty tradycyjnej, udostępnienia karty elektronicznej).

Z powyższego wynika więc niewątpliwie, że koszty realizacji ww. zadań wzrosły, co ma również znaczenie z punktu widzenia zadań realizowanych przez gminę. Należy jednak wspomnieć, że owe koszty zostaną zrekompensowane gminie ze środków budżetu państwa. Ma to uzasadnienie w treści art. 29 ust. 1-3 KartaDRU, gdzie postanowiono, że:

1. Realizacja zadań gminy związanych z przyznaniem Karty należy do zadań z zakresu administracji rządowej.

2. Koszt realizacji ustawy przez gminy związany z przyznaniem Karty jest finansowany ze środków budżetu państwa.

3. Podziału dotacji celowej z budżetu państwa na poszczególne gminy dokonują wojewodowie.

Na podstawie powyższego wnioskować więc należy, że wraz ze wzrostem stawek za wykonywanie ww. zadań przez gminę, „podążą” zwiększone środki finansowane na realizację tych celów.

Podsumowując, z obwieszczenia wynikają nowe zwaloryzowane kwoty, które powinny choć w pewnym stopniu „pomóc” gminom przy wykonywaniu zadań dotyczących Karty Dużej Rodziny. Należy jednak pamiętać, że finansowanie tych zwiększonych parametrów kwotowych, będzie pochodziło z dotacji celowej przekazywanej gminom. Gminy powinny także zachować „ostrożność” w wykonywaniu usług objętych tymi zwiększonymi kwotami, aby nie narazić się na zarzuty niewłaściwego wykonywania zadania zleconego. W tym zaś zakresie chodzi szczególnie o przestrzeganie wspomnianych wyżej, nowych stawek/kwot, które są wartościami bezwzględnie wiążącymi gminę.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności