Nowe stanowiska pracy w samorządzie oraz ponoszone w związku z tym wydatki

Co ciekawe, powyższe jest prawną konsekwencją regulacji prawnej art. 7 SysPowiadRatU. Z jego treści wynikają zaś zapisy odnoszące się do centrów powiadamiania ratunkowego. I tak postanowiono w nim, że:

1. Centrum znajduje się w strukturze urzędu wojewódzkiego, z wyłączeniem centrum utworzonego na podstawie ust. 2.

2. Wojewoda może, w drodze porozumienia, powierzyć organizowanie i prowadzenie centrum staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu, służbie, inspekcji lub straży wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej. Porozumienie określa prawa i obowiązki stron oraz zasady organizowania, prowadzenia, utrzymania centrum, a także zasady zatrudniania pracowników centrum.

Warto także wspomnieć o motywach, którymi kierował się projektodawca wprowadzając ww. nowe stanowiska pracowników samorządowych. Tamże m.in. wskazano, że:

W związku z faktem, iż art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1077, z późn. zm.) dopuszcza możliwość powierzenia organizowania i prowadzenia centrum organom samorządowym, zaistniała potrzeba uwzględnienia w II tabeli w części F załącznika nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936, z późn. zm.) stanowiska: operatora numerów alarmowych, starszego operatora numerów alarmowych, koordynatora oraz koordynatora - trenera. Ponieważ dotychczas rozporządzenie nie obejmowało stanowiska operatora numerów alarmowych,
a osoby wykonujące zadania operatorów numerów alarmowych w strukturze samorządowej były zatrudniane na stanowiskach telefonisty i starszego telefonisty, zasadne jest ujęcie tego stanowiska w projektowanej regulacji, obok stanowisk starszego operatora numerów alarmowych, koordynatora i koordynatora – trenera.

W tym kontekście należy zauważyć, że normatywne usankcjonowanie wskazanych nowych stanowisk w strukturze samorządu, może finalnie mieć znaczenie dla gospodarki finansowej jednostek zatrudniających na tych stanowiskach. Jest bowiem kwestią oczywistą, że zwiększanie poziomu zatrudnienia w danej jednostce, przy uwzględnieniu wszelkiego rodzaju świadczeń przysługujących pracownikom samorządowym, wpłynie na sferę wydatkową samorządów, które zdecydują się przejąć wykonywanie zadań w drodze porozumienia od wojewody. Rozwiązaniem pożądanych dla strony samorządowej winno być odpowiednie ukształtowanie w tym porozumieniu zasad utrzymania wspomnianego centrum i wynagradzania pracowników.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności