W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 9.11.2015 r. w sprawie standardów postępowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie ginekologii i położnictwa z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadku występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2007) określono m.in. definicję hipotrofii płodu, krwotoku położniczego czy też opieki okołoporodowej (perinatalnej).

I tak np. przez opiekę okołoporodową (perinatalna) rozumie się opiekę medyczną obejmującą profilaktykę oraz leczenie matki, płodu i dziecka w okresie przedkoncepcyjnym, podczas ciąży, porodu i połogu, sprawowaną przez lekarzy specjalistów w dziedzinie ginekologii i położnictwa, neonatologów oraz położne.

Rozporządzenie reguluje np. kwestie związane z opieką okołoporodową u pacjentki w ciąży bliźniaczej, postępowanie w przypadku zwiększonego ryzyka niedotlenienia wewnątrzmacicznego płodu czy też postępowania w przypadku krwotoku położniczego.

Stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej

Warto dodać, że na etapie opiniowania omawianego rozporządzenia Naczelna Rada Lekarska w 2015 r. uznała, że standardy postępowania medycznego nie powinny mieć charakteru powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, a jedynie zawodowych zaleceń i wytycznych. W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej świadczenia zdrowotne powinno się udzielać zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, w oparciu o doświadczenie zawodowe lekarza, dostępnymi w danej sytuacji metodami i środkami, z uwzględnieniem sytuacji pacjenta oraz w uzgodnieniu z pacjentem, który, o ile to możliwe, powinien mieć zapewnioną swobodę wyboru najbardziej odpowiadającego mu postępowania.