W kwietniu 2021 r. Komisja Europejska zgłosiła projekt dyrektywy CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive, która będzie dotyczyła raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju. Dyrektywa ta według proponowanego kształtu wprowadzi m.in. od 2023 roku obowiązek raportowania zagadnień ładu korporacyjnego (ang. ESG – environmental, social, governance) przez wszystkie spółki, zarówno prywatne jak i publiczne, mające powyżej 250 pracowników. Raporty zrównoważonego rozwoju mają stać się raportami na równi istotnymi, jak dzisiejsze raporty finansowe. Wprowadzane zmiany mają na celu standaryzację i zwiększenie przejrzystości komunikacji informacji przez spółki, w tym jednoznacznego raportowania wskaźników ESG.

Podstawowym zadaniem, którego realizacja czeka firmy jest przygotowanie strategii transformacji firmy zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju a następnie wdrażanie jej w życie. Kluczowym etapem tego procesu jest zebranie danych, które w przypadku raportowania niefinansowego pochodzą z różnych obszarów działalności firmy. Są to dane rozproszone w organizacji, co powoduje, że ich zbieranie, porządkowanie a potem analizowanie, weryfikowanie pod kątem spójności przekazywanych danych i przydatności do ujęcia w raporcie, stanowi żmudny i bardzo czasochłonny proces.

Jakość przygotowywanych raportów będzie w dużej mierze zależała od przygotowania kadry zarządzającej, ale i od świadomości oraz zaangażowania pracowników na każdym szczeblu przedsiębiorstwa.

18 czerwca 2020 r. rozporządzenie w sprawie utworzenia pierwszego na świecie systemu klasyfikacji ‒ „zielonej listy” dla zrównoważonych działalności gospodarczych (taksonomii), zostało przyjęte przez Parlament Europejski i Radę.

Rozporządzenie w sprawie taksonomii nakreśla ogólne ramy, które pozwolą na stopniowy rozwój ogólnounijnego systemu klasyfikacji dla zrównoważonych środowiskowo działalności gospodarczych. Rozporządzenie nie stworzyło jeszcze wyczerpującej listy ekonomicznie zrównoważonych środowiskowo działalności.

Wyróżniono 6 celów środowiskowych:

 1. Łagodzenie zmian klimatu
 2. Dostosowanie do zmian klimatu
 3. Zrównoważone użytkowanie i ochrona zasobów wodnych i morskich
 4. Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym
 5. Zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola
 6. Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i ekosystemów

Działalność gospodarcza musi spełniać 4 wymagania, aby się zakwalifikować:

 1. Zapewniać znaczący wkład do co najmniej jednego z sześciu powyższych celów środowiskowych;
 2. Wykazywać „brak znaczącej szkody” dla innych celów środowiskowych;
 3. Zgodność z kryteriami technicznymi;
 4. Zgodność z minimalnymi gwarancjami dotyczącymi zabezpieczenia społecznego i zarządzania.

Taksonomia:

 • daje UE, państwom członkowskim, uczestnikom rynku i konsumentom wspólne zrozumienie co do tego, jaką działalność gospodarczą można jednoznacznie uznać za zrównoważoną środowiskowo;
 • chroni prywatnych inwestorów i konsumentów, unikając „ekologicznego pseudomarketingu”, tzw. green-washing;
 • ułatwia inwestycje transgraniczne i unika rozdrobnienia rynku poprzez zapewnienie jednego systemu klasyfikacji;
 • zapewnia solidne podstawy, aby pomóc w ukierunkowaniu przepływów kapitału w kierunku zrównoważonych inwestycji.

System będzie musiał być używany przez:

 • państwa członkowskie i Unię Europejską;
 • uczestników rynku finansowego oferujących produkty finansowe: uczestnicy rynku finansowego, zgodnie z definicją w rozporządzeniu w sprawie ujawniania informacji, będą zobowiązani do ujawnienia informacji o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie inwestycje leżące u podstaw ich produktu finansowego wspierają działalność gospodarczą spełniającą wszystkie kryteria dla zrównoważonego rozwoju środowiska zgodnie z rozporządzeniem w sprawie taksonomii;
 • spółki finansowe i niefinansowe objęte raportowaniem niefinansowym – Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD). Dotyczy to dużych spółek użyteczności publicznej zatrudniających ponad 500 pracowników, obejmując około 6000 dużych firm i grup w całej UE.
Ważne

Państwa członkowskie, Unia Europejska i uczestnicy rynku będą musieli zacząć przestrzegać nowych wymagań od grudnia 2021 r.

Ten system klasyfikacji może być również stosowany na zasadzie dobrowolności przez innych uczestników rynku niż tych ujętych w dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej. Przede wszystkim ten system powinien pomagać podmiotom w celu pozyskania środków finansowych na zrównoważone działalności.

Źródło:

https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/zmiany-ochrona-srodowiska-rozwoj-przedsiebiorstwa-Gallus-Atmoterm-10430.html#xtor=EPR-1

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/zrownowazone-finansowanie