Zauważenia wymaga, że data rozpoczęcia stosowania tego rozporządzenia oraz data uchylenia dotychczasowego rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1986, zostały tak ustalone, aby odzwierciedlać czas potrzebny do przygotowania elektronicznych wersji standardowych formularzy, które są wykorzystywane do faktycznej wymiany danych.

Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 87 ust. 1 PrZamPubl w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne zamawiający przygotowuje ogłoszenia zgodnie ze wzorami standardowych formularzy, określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z 11.11.2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011.

Wprawdzie dotychczasowe rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1986 traci moc ze skutkiem od 25.10.2023 r., ale przywołane wyżej rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1780 z 23.9.2019 r. znajduje zastosowanie bezpośrednio w każdym państwie członkowskim od 14.11.2022 r.

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/1780 zwrócono uwagę na to, że zamówienia publiczne przechodzą transformację cyfrową, a standardowe formularze odgrywają zasadniczą rolę w procesie tej transformacji. W związku z tym uznano, że należy dostosować standardowe formularze określone w dotychczasowym rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/1986, aby zapewnić ich skuteczność w środowisku cyfrowym. Z uwagi na liczbę i zakres koniecznych dostosowań podjęto decyzję o zastąpieniu rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1986.

W nowym rozporządzeniu ustanawia się (mające inne niż dotychczas nazwy) następujące standardowe formularze:

 1. „Plan zakupu”;
 2. „Procedura konkurencyjna”;
 3. „Uprzednie zawiadomienie o bezpośrednim udzieleniu zamówienia”;
 4. „Wyniki”;
 5. „Modyfikacja umowy”;
 6. „Zmiana”.

W rozporządzeniu określono, poprzez odesłanie do odpowiednich dyrektyw (tj. dyrektywy 2014/23/UE, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE, dyrektywy 2009/81/WE, dyrektyw 89/665/EWG i 92/13/EWG, w odniesieniu do jakich ogłoszeń wykorzystuje się dany rodzaj standardowego formularza. W celu ułatwienia identyfikacji nowych formularzy przedstawiam ich zakres w tabeli.

Tabela. Zakres wykorzystania standardowych formularzy do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Rodzaj formularza Do jakich ogłoszeń wykorzystuje się formularz
„Plan zakupu”
 • Ogłoszenie o publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego na profilu nabywcy – dyrektywa ogólna
 • Wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych – dyrektywa ogólna
 • Wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane do skrócenia terminów składania ofert – dyrektywa ogólna
 • Ogłoszenie o publikacji okresowego ogłoszenia informacyjnego na profilu nabywcy – dyrektywa sektorowa
 • Okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych – dyrektywa sektorowa
 • Okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystane do skrócenia terminów składania ofert – dyrektywa sektorowa
 • Ogłoszenie o publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego na profilu nabywcy – dyrektywa obronna
 • Wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych – dyrektywa obronna
 • Wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane do skrócenia terminów składania ofert – dyrektywa obronna
„Procedura konkurencyjna”
 • Wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie – dyrektywa ogólna, tryb standardowy/tryb uproszczony
 • Okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie – dyrektywa sektorowa, tryb standardowy/ tryb uproszczony
 • Wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie – dyrektywa w sprawie koncesji, tryb uproszczony
 • Ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania – dyrektywa sektorowa
 • Ogłoszenie o zamówieniu – dyrektywa ogólna, tryb standardowy/tryb uproszczony
 • Ogłoszenie o zamówieniu – dyrektywa sektorowa, tryb standardowy/tryb uproszczony
 • Ogłoszenie o zamówieniu – dyrektywa obronna, tryb standardowy
 • Ogłoszenie o koncesji
 • Ogłoszenie o podwykonawstwie – dyrektywa obronna
 • Ogłoszenie o konkursie – dyrektywa ogólna, prace projektowe
 • Ogłoszenie o konkursie – dyrektywa sektorowa, prace projektowe
„Uprzednie zawiadomienie o bezpośrednim udzieleniu zamówienia”
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante – dyrektywa ogólna/dyrektywa sektorowa/dyrektywa obronna/dyrektywa w sprawie koncesji
„Wyniki”
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dyrektywa ogólna, tryb standardowy/tryb uproszczony
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dyrektywa sektorowa, tryb standardowy/ tryb uproszczony
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dyrektywa obronna, tryb standardowy/ tryb uproszczony
 • Ogłoszenie o udzieleniu koncesji – dyrektywa w sprawie koncesji, tryb standardowy/ tryb uproszczony
 • Ogłoszenie o wynikach konkursu – dyrektywa ogólna, prace projektowe
 • Ogłoszenie o wynikach konkursu – dyrektywa sektorowa, prace projektowe
„Modyfikacja umowy”
 • Ogłoszenie o modyfikacji umowy – dyrektywa ogólna
 • Ogłoszenie o modyfikacji umowy – dyrektywa sektorowa
 • Ogłoszenie o modyfikacji umowy – dyrektywa w sprawie koncesji
„Zmiana”
 • Ogłoszenie o zmianie