Nowe średnie ceny skupu żyta a podatek rolny

Zgodnie z treścią tego aktu prawnego wskazana cen średnia - wyniosła 58,55 zł za 1dt.

Wskazany Komunikat jest ogłaszany rokrocznie i stanowi punkt odniesienia dla rady gminy do kształtowania wysokości stawki podatku rolnego.

Dla przypomnienia podatek rolny ma normatywne źródło w PodRolU. Jak zaś wynika z art. 1 tej ustawy - opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Z kolei, ww. Komunikat jest wydawany w oparciu o upoważnienie ustawowe określone w art. 6 PodRolU. Zgodnie z jego treścią:

1. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,

2) od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 - równowartość pieniężną 5 q żyta

- obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

2. Średnią cenę skupu żyta, o której mowa w ust. 1, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

3. Rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu określonych w ust. 2, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

Co przy tym istotne, zasadniczo wskazana średnia cena skupu żyta stanowi wyznacznik wysokości stawki podatku rolnego na terenie gminy, co wynika z art. 6 ust. 1 PodRolU. Należy jednak zauważyć, że w trybie określonym w ust. 3 - rada gminy ma możliwość obniżenia wspomnianej średniej ceny skupu żyta, która jest przyjmowana jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy.

Właśnie na podstawie art. 6 ust. 3 PodRolU rady gminy często podejmują stosowe uchwały mające za przedmiot obniżenie średniej ceny skupu żyta. Tak zapewne będzie i w 2020 r. w uchwałach podatkowych przyjmowanych na 2021 r.

Przy podejmowaniu ww. uchwał warto jednak pamiętać, aby rada gminy dokonała wspomnianego obniżenia ceny skupu żyta, w sposób zgodny z prawem. Niejednokrotnie bowiem w minionych latach zdarzało się, że uchwały w tym zakresie były podejmowane w sposób wadliwy. Pewnych wskazówek w tym względzie dostarcza orzecznictwo organów nadzoru, czyli regionalnych izb obrachunkowych. Przykładowo, w uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 26.11.2015 r. (Nr 0102-436/15) wskazano, że jeżeli w uchwale w sprawie przyjęcia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego rada gminy nie zastosowała obniżenia ceny skupu 1q żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego, a jedynie powtarza ją za komunikatem Prezesa GUS, w związku z czym przedmiotowa uchwala nie powinna być uchwalana. Z kolei w uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 26.12.2019 r. (Nr 25.328/2019) stwierdzono, że naruszeniem prawa było zaniechanie uzyskania przez gminę specjalnej opinii właściwej miejscowo izby rolniczej (o projekcie uchwały rady gminy obniżającym cenę skupu żyta) w trybie art. 5a IzbyRolU.

Ogłoszenie nowej średniej ceny skupu żyta jest punktem wyjścia dla gminy, w zakresie podjęcia decyzji co do wysokości podatku rolnego na kolejny rok podatkowy. Rada gminy może, ale nie musi podjąć uchwały w sprawie obniżenia ww. średniej ceny. Jest to jej uprawnienie, które wpisuje się w samodzielność gmin w kształtowaniu obciążeń fiskalnych na mocy lokalnych aktów prawa miejscowego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności