Co istotne, nowelizacja wprowadza pewne korzystne rozwiązania zasadniczo dla przedsiębiorców, a związane różnymi formami ulg – w zakresie przyznanych uprzednio tym przedsiębiorcom różnych form wsparcia finansowego.

Należy jednak podkreślić, że wspomniane nowe rozwiązania będą dotyczyć nie tylko samych beneficjentów korzyści (przedsiębiorców), ale i organów administracji samorządowej (starostów), które uprzednio przekazywały środki finansowe dla ww. przedsiębiorców.

Generalnie rzecz ujmując w wielu jednostkach redakcyjnych ww. ustawy pojawiły się zapisy wskazujące na możliwość stosowania przez starostów ulg w zakresie:

  1. umorzenia w całości albo w części,
  2. odroczenia terminów spłaty,
  3. rozłożenia na raty spłaty

– z tytułu należności pochodzących z udzielonych uprzednio różnych form wsparcia.

Chodzi tu o wsparcie udzielane na podstawie: art. 15zzb ust. 1, art. 15zzc ust. 1, art. 15zzd ust. 1, art. 15zzda ust. 1, art. 15zze ust. 1, art. 15zze2 ust. 1 oraz art. 15zze4 ust. 1 KoronawirusU.

Przykładowo, z art. 15zzb ust. 1 KoronawirusU wynika tzw. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Z art. 15zzc ust. 1 KoronawirusU wynika tzw. dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Z art. 15zzd ust. 1 KoronawirusU wynika możliwość udzielenia pożyczki:

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Z art. 15zze ust. 1 KoronawirusU wynika możliwość dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowej:

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze, oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.

Z art. 15zze4 KoronawirusU wynika możliwość udzielenia dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Zatem, w każdym z ww. wypadków, uchwałodawca przewidział stosowanie przez starostów różnych (nowych) form wsparcia – czyli: umorzenia należności, odroczenia terminu spłaty należności, bądź rozłożenia na raty spłaty należności. Z pewnością nowe regulacje będą skutkować zwiększonym zakresem obowiązków starostów, bowiem zapewne będą zobligowani analizować wiele wniosków przedsiębiorców.