Nowe rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

W związku z tym, zmieniła się również podstawa do wydania rozporządzenia w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej, określona w przepisie art. 19a ust. 3 ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1114, dalej: InformPodPublU). Konieczne zatem stało się wydanie nowego rozporządzenia, uwzględniającego uchwalone zmiany.

Takie rozporządzenie zostało wydane 5.10.2016 r. przez Ministra Cyfryzacji. W stosunku do poprzedniego aktu wydanego na podstawie art. 19a ust. 3 InformPodPublU, zawiera kilka istotnych zmian.

Przede wszystkim rozporządzenie reguluje sposób identyfikacji i uwierzytelniania w ePUAP, w tym przy wykorzystaniu środków identyfikacji elektronicznej stosowanych do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym banku krajowego lub innego przedsiębiorcy, zwanego w rozporządzeniu „podmiotem niepublicznym”, czego nie było w poprzednim rozporządzeniu. W § 12 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej z 5.10.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1626) zostały określone wymagania dla wykorzystania w ePUAP środków identyfikacji elektronicznej, stosowanych do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym podmiotu niepublicznego .

Poza powyższymi wymaganiami w rozporządzeniu znalazły się zmiany dotyczące utworzenia konta. Mianowicie utworzenie konta dla użytkownika wymaga teraz podania również numeru PESEL, jeśli użytkownik go posiada oraz numeru telefonu komórkowego. Natomiast utworzenie konta dla podmiotu jest możliwe przez użytkownika zarejestrowanego działającego w imieniu podmiotu i wymaga podania numeru REGON, jeżeli został nadany temu podmiotowi. Widać zatem, że po zmianie, rejestracja użytkownika wymaga podania danych jednoznacznie identyfikujących osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną.

Rozszerzono również procedurę odzyskiwania danych o możliwość odzyskania identyfikatora użytkownika. W poprzednim rozporządzeniu bowiem użytkownik mógł jedynie wnioskować o odzyskanie hasła do uwierzytelnienia. Obecnie zatem użytkownik może wnioskować, za pośrednictwem ePUAP, o przesłanie na adres poczty elektronicznej, podany przy rejestracji konta, również identyfikatora użytkownika.

Z adresem poczty elektronicznej wiąże się również więcej nowych funkcjonalności, bowiem w § 4 ust. 4 postanowiono, iż komunikaty związane z funkcjonowaniem konta przesyłane są na adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika zarejestrowanego.

W nowym rozporządzeniu rozszerzono również zakres funkcji ePUAP, z których mogą korzystać podmioty publiczne o weryfikację zgodności dokumentu elektronicznego z jego wzorem określonym w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, a także o wystawianie: urzędowego poświadczenia odbioru, elektronicznego poświadczenia opłaty, elektronicznego znacznika czasu, z uwzględnieniem funkcjonalności ePUAP gwarantujących niezaprzeczalność tych poświadczeń.

Pozostałe zmiany miały charakter porządkujący i dostosowujący do aktualnych przepisów ustaw.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności