Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego

Dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 17.2.2017 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 323) zakładało możliwość złożenia jednej deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U) - zarówno dla wyrobów akcyzowych, jak i dla samochodów osobowych. Powodowało to pewne trudności w szybkiej identyfikacji deklaracji dotyczących samochodów osobowych. W związku z tym nowe rozporządzenie, obowiązujące od 1.2.2018 r., wprowadziło nowy wzór deklaracji AKC-U/S (deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych). Skuteczniejsza analiza deklarowanej przez podatnika podstawy opodatkowania akcyzą ma zapobiec występującym w tym zakresie nieprawidłowościom, polegającym na zaniżaniu podstawy opodatkowania nabywanych wewnątrzwspólnotowo samochodów osobowych.

W rezultacie nowe rozporządzenie wprowadziło dwa odrębne wzory deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego:

1) odnoszący się wyłącznie do samochodów osobowych (AKC-U/S) - nowa deklaracja będzie składana na podstawie art. 106 ust. 2 ustawy z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 43 ze zm., dalej: AkcyzU),

2) obejmujący wyroby akcyzowe (AKC-U/A) - zaktualizowana deklaracja będzie składana na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 3 AkcyzU.

Nowa deklaracja AKC-U/S przewiduje pewne zmiany w porównaniu z dotychczas obowiązującą deklaracją AKC-U :

1) w części C "Wysokość podatku akcyzowego" - w odniesieniu do samochodów osobowych nie znajduje zastosowania pole dotyczące kwot stanowiących wartość podatkowych znaków akcyzy,

2) w części D "Obliczenia podatku akcyzowego od samochodów osobowych" znajdują się pola zawierające szczegółowe informacje dotyczące samochodu osobowego, które pozwalają na jego pełną identyfikację i oszacowanie wartości,

3) w części E deklaracji dodane zostało pole "Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL osoby reprezentującej podatnika" - w celu łatwiejszej identyfikacji takiej osoby.

W przypadku deklaracji AKC-U/A zmiany polegają na usunięciu danych i pól dotyczących samochodów osobowych.

Zgodnie z przepisami przejściowymi:

1) do 30.11.2018 r. mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje sporządzone według wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz.U. poz. 1757), z wyłączeniem deklaracji o wysokości podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich,

2) do dnia 31.12.2018 r. mogą być składane w postaci papierowej deklaracje sporządzone według:

a) wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz.U. poz. 323) w zakresie wyrobów akcyzowych,

b) wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego

- z wyłączeniem deklaracji o wysokości podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich.
 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Chcę otrzymywać informacje o promocjach
i nowościach z wykorzystaniem:

adresu e-mail
numeru telefonu

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł