1. Omówienie znowelizowanych przepisów

Ostatnia nowelizacja ustawy z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1111 ze zm., dalej: SłużbaCywilU) dokonana ustawą z 30.12.2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 34) wprowadziła w art. 85 ust. 3 (dodany ustęp w przepisie) SłużbaCywilU dodatek funkcyjny jako jeden ze składników wynagrodzenia osób, które zajmują wyższe stanowiska w służbie cywilnej (dyrektor wydziału, biura, dyrektor generalny urzędu itp.) Jest to nowość w odniesieniu do poprzednio obowiązującej regulacji prawnej. Taki dodatek przysługiwał np. osobom pełniącym funkcje organów jednostek samorządu terytorialnego do czasu wyboru nowego organu.

Wspomniana nowelizacja rozszerzyła również definicje członka korpusu służby cywilnej poprzez dodanie do niej osób zatrudnionych na wyższych stanowiskach na podstawie powołania.

W znowelizowanej ustawie znalazł się przepis obligujący Prezesa Rady Ministrów do określenia w akcie wykonawczym niższego rzędu mnożnika, w oparciu o który ten element wynagrodzenia będzie ustalany – art. 99 SłużbaCywilU.

W rozporządzeniu zawarto (w postaci załącznika) tabelę do ustalenia mnożników kwoty bazowej dodatku funkcyjnego, jednakowych dla wszystkich urzędów, w których tworzy się wyższe stanowiska w służbie cywilnej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do wspomnianego rozporządzenia. Nie zdecydowano się na pogrupowanie mnożników w zależności od rodzaju urzędu służby cywilnej, zastosowano za to pewną skalę rozpiętości mnożnika do ustalenia dodatku funkcyjnego.

Co więcej rozporządzenie ujednolica mnożniki kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej w ten sposób, że dzieli poszczególne grupy stanowisk na trzy tabele . Pierwsza obejmuje m.in. urzędy ministrów, urzędy centralne, urzędy wojewódzkie. Druga dotyczy organów skarbowych (m.in. urzędy i izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej). W trzeciej zgrupowane są m.in. jednostki stanowiące aparat pomocniczy zespolonych służb, inspekcji i straży na szczeblu powiatu i województwa.

2. Komentarz do wprowadzonych zmian

Niniejsze rozporządzenie powinno z jednej strony przyczynić się do bardziej godziwego wynagradzania osób wykonujących zadania odpowiedzialne i skomplikowane. Ma to szczególne znaczenie w przypadku dyrektorów działów rozdzielających w imieniu organu dotacje w trybie przepisów o finansach publicznych, czy gospodarujących mieniem Skarbu Państwa.

Wprowadzenie jednolitych mnożników w zakresie ustalania wynagrodzenia dla członków korpusu służby cywilnej powinno zapobiec nadmiernej fluktuacji kadr w miejscach, gdzie do tej pory wynagrodzenia pracowników były najniższe. Spowoduje to zahamowanie odpływu bardziej wykwalifikowanych pracowników do innych instytucji w ramach służby cywilnej, co do tej pory było dość częstą praktyką. Należy zatem stwierdzić, że nowelizacja zmierza w pożądanym kierunku z punktu widzenia pracowników korpusu służy cywilnej.