Nowe rozporządzenie w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych

Z dniem 20.2.2021 r. wszedł w życie art. 7a EgzAdmU. Jest to o tyle istotne, że jego zapisy dotyczą też bezpośrednio wierzycieli, a taki status mają m.in. organy gminy, czyli wójt gminy. Dlatego ważne jest, aby te organy zapoznały się z nowymi regulacjami, w tym z aktem wykonawczym wydanym na podstawie ww. przepisu. Na uwagę zasługuje, że treść nowego artykułu jest dwuczłonowa. Po pierwsze w § 1 wyrażono zasadę współpracy w postępowaniu egzekucyjnym, o treści – wierzyciel, organ egzekucyjny i dłużnik zajętej wierzytelności współpracują w postępowaniu egzekucyjnym w sposób prowadzący do prawidłowego wykonania obowiązku podlegającego egzekucji administracyjnej, w tym przekazują informacje dotyczące czynności egzekucyjnych i innych czynności podejmowanych przez te podmioty, a także zdarzeń mających wpływ na egzekwowany obowiązek zapłaty należności pieniężnej, odsetek z tytułu jej niezapłacenia w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych. Natomiast w § 2 zawarto upoważnienie ustawowe dla właściwego ministra – do wydania stosownego rozporządzenia w ww. zakresie przedmiotowym. Jest to rozporządzenie z 18.2.2021 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 320).

W § 4 wspomnianego rozporządzenia wprowadzono nowe uszczegółowione obowiązki dla wierzyciela (m.in. organy gminy) – w odniesieniu do zawiadomienia kierowanego do organu egzekucyjnego na podstawie art. 32aa EgzAdmU. I tak, w § 4 postanowiono, że:

Wierzyciel podaje w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 32aa pkt 1 lit. a, b id ustawy, wysokość należności pieniężnej pozostałej do wyegzekwowania, a w przypadku:

1) wyegzekwowania należności pieniężnej przez inny organ egzekucyjny – również datę jej wyegzekwowania oraz nazwę tego organu egzekucyjnego;

2) korekty dokumentu, o którym mowa wart.3a §1 ustawy, powodującej zmniejszenie wysokości należności pieniężnej –również datę dokonania tej korekty oraz wysokość odsetek z tytułu niezapłacenia należności pieniężnej w terminie, naliczonych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego od zmniejszonej wysokości należności pieniężnej;

3) zapłaty wierzycielowi należności pieniężnej – również :

a) datę uzyskania należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie i kosztów upomnienia,

b) wysokość:

– uzyskanych: należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie i kosztów upomnienia,

– odsetek z tytułu niezapłacenia należności pieniężnej w terminie, naliczonych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego od zmniejszonej w wyniku zapłaty wysokości należności pieniężnej,

c) informację, że zapłaty dokonał podmiot, o którym mowa w art. 71ca § 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy.

W uzasadnieniu wskazanego rozporządzenia m.in. postanowiono, że nowe regulacje mają służyć temu, aby na każdym etapie postępowania egzekucyjnego wierzyciel był zobowiązany do niezwłocznego przekazywania organowi egzekucyjnemu prowadzącemu postępowanie egzekucyjne, informacji mających istotny wpływ na to postępowanie.

Podsumowując, wskazane nowe regulacje prawne w dość szczegółowy sposób regulują kwestie proceduralne związane z tokiem postępowania egzekucyjnego. Wierzyciele, w tym organy samorządowe, staną więc przed poszerzonymi wymogami, którym będą musiały sprostać. Należy także pamiętać, że podane kwestie mogą być weryfikowane w trakcie kontroli przez regionalne izby obrachunkowe, a więc i mogą być wykazywane nieprawidłowości w tym zakresie.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności