Nowe rozporządzenie ma zastąpić rozporządzenie z 7.7.2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U. z 2014 r. poz. 902 ze zm.). Ministerstwo przewiduje, że nowe rozporządzenie wejdzie w życie 15.3.2016 r., tak, aby dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkół podstawowych i gimnazjów mogli przekazać informacje niezbędne do ustalenia wysokości dotacji na rok 2016 na nowych formularzach.

Dotacja dla szkoły podstawowej lub gimnazjum prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną

Na podstawie art. 22ae ust. 4 w związku z art. 22ae ust. 1 ustawy z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) dyrektor szkoły, dla której organem prowadzącym jest osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna może, na swój wniosek, ubiegać się o przyznanie dotacji celowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (przykładowo na zakup podręczników z zakresu danego języka obcego nowożytnego dla klas I–III). Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 3 do projektu rozporządzenia. Do wniosku należy załączyć informacje niezbędne do ustalenia wysokości dotacji, sporządzone na formularzach, których wzory zostały określone w załącznikach nr 1 i 2 do projektu rozporządzenia.

Wzory wniosków dla JST

Do JST powinny wpłynąć informacje ze szkół, dla których dana jednostka jest organem prowadzącym, o prognozowanej liczbie uczniów odpowiednich klas w roku szkolnym 2016/2017, prognozowanym wzroście liczby uczniów w danych klasach roku szkolnego z uwzględnieniem środków niezbędnych na wyposażenie szkół (§ 3 ust. 2 i § 2 projektu rozporządzenia). Wzór informacji stanowi odpowiedni załącznik nr 1 i 2 rozporządzenia. Dokumenty te muszą być podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem będzie poświadczał prawdziwości zawartych w nich danych. Warto zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie do szkół prowadzonych przez podmioty inne niż JST – dyrektorzy szkół samorządowych nie składają wniosku o udzielenie dotacji, a jedynie informacje o zapotrzebowaniu. Na podstawie wniosków o udzielenie dotacji (od szkół nieprowadzanych przez JST) oraz informacji zawierających dane o liczbie uczniów odpowiednich klas i wysokości zapotrzebowania na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, JST będą mogły wnioskować do wojewodów o dotację celową. Wzory wniosków o dotację dla jednostek samorządu terytorialnego, które będą obowiązywały w roku 2016, zostały określone wzałącznikach nr 4 i 5 do projektu rozporządzenia. Warto zwrócić uwagę, że wnioski JST o udzielenie dotacji celowej składane będą dla każdego rodzaju niepełnosprawności na osobnym formularzu (w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów).

Podkreślenia wymaga, że na każdy oddział danej klasy przypada tylko jeden dodatkowy komplet podręczników lub materiałów edukacyjnych, zakupiony ze środków dotacji celowej. W związku z powyższym, jeżeli w klasie II szkoły podstawowej znajduje się uczeń niepełnosprawny, to dyrektor szkoły składa do JST dwa formularze: nr 1 i 2, ale tylko w jednym z nich może zwiększyć prognozowaną liczbę uczniów, o liczbę uczniów równą liczbie oddziałów danej klasy (dodatkowy komplet podręczników lub materiałów edukacyjnych). Podobnie w przypadku szkoły specjalnej, jeśli do oddziału danej klasy będą uczęszczać uczniowie np. niewidomi i słabowidzący, to dyrektor szkoły wypełniając formularz nr 2, dla każdego rodzaju niepełnosprawności osobno, tylko w jednym z nich będzie mógł zawnioskować o dodatkowy komplet podręczników lub materiałów edukacyjnych na ten oddział.

Podział i udzielanie dotacji

Stosownie do § 5 projektu rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokona podziału między województwa środków budżetu państwa przeznaczonych w danym roku dla jednostek samorządu terytorialnego na dotacje w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 25 września. Wojewodowie, w terminie 10 dni od otrzymania informacji o dokonanym przez ministra podziale środków budżetu państwa na dotacje dla poszczególnych województw, będą zobowiązani do sporządzenia i przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wniosków o uruchomienie środków z budżetu państwa. W przypadku różnicy pomiędzy faktycznym zapotrzebowaniem na dotację, wynikającym z wniosków samorządów, a kwotą dotacji wynikającą z wcześniejszego podziału, wojewoda wystąpi z wnioskiem o przyznanie dodatkowej puli środków w wysokości równej ww. różnicy (§ 5 ust. 4 projektu rozporządzenia).

Ważne
Wojewoda będzie udzielał dotacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku jednostki samorządu terytorialnego o udzielenie tej dotacji celowej. W przypadku wniosków otrzymanych po dniu 15 września, wojewoda udziela dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, w terminie 25 dni od dnia otrzymania wniosku jednostki samorządu terytorialnego o udzielenie tej dotacji celowej.

Rozliczenie dotacji

Rozliczenie dotacji będzie się dokonywało w tym samym trybie co jej przyznanie. Czyli dyrektorzy szkół, dla których organem prowadzącym jest osoba prawna inna niż JST lub osoba fizyczna sami dokonują rozliczenia dotacji przez wypełnienie i przekazanie do JST wypełnionego formularza rozliczenia (załącznik nr 7 do projektu rozporządzenia). Środki otrzymane z dotacji celowej na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dyrektor szkoły powinien rozliczyć dla poszczególnych rodzajów niepełnosprawności, wymienionych w art. 22ae ust. 5a ustawy, każdą na osobnym formularzu.

Z kolei JST przekażą rozliczenie wykorzystania dotacji udzielonym tym jednostkom wojewodzie (§ 7 projektu rozporządzenia).Wzory rozliczeń, które będą miały zastosowanie do dotacji celowych udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego przez wojewodów w roku 2016 zostały określone w załącznikach nr 8 i 9 do projektu rozporządzenia

Forma elektroniczna i papierowa dokumentacji

Stosownie do § 8 projektu rozporządzenia informacje niezbędne do ustalenia wysokości dotacji, wnioski o udzielenie dotacji celowej oraz formularze rozliczenia wykorzystania dotacji, przekazywane będą w postaci elektronicznej oraz papierowej. Dane przekazywane w postaci elektronicznej informacji niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji, jak również we wnioskach o udzielenie dotacji celowej i rozliczeniach wykorzystania dotacji będą musiały być zgodne z danymi zawartymi w postaci papierowej.