Nowe rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności

Resort edukacji rozpoczął proces legislacyjny nowego rozporządzenia w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela. Obecnie kwestie dotyczące postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela nabytych w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej są regulowane rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 19.3.2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 421) . Rozporządzenie na mocy przepisu przejściowego zawartego w ustawie z 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65) utraci moc 31.12.2016 r. Projekt nowego rozporządzenia został skierowany do uzgodnień resortowych i konsultacji publicznych.

Zgodnie z ogólnymi zasadami przejętymi w dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE, w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w przypadku występujących zasadniczych różnic pomiędzy kwalifikacjami zawodowymi wnioskodawcy (pracownika przyjeżdżającego), a kształceniem lub szkoleniem wymaganym w danym państwie członkowskim (państwo, do którego pracownik przyjeżdża) organ właściwy do uznawania kwalifikacji ma prawo zobowiązać wnioskodawcę do odbycia stażu adaptacyjnego lub przystąpienia do testu umiejętności.
Ważne

Jest to warunek dopuszczenia do wykonywania zawodów regulowanych pracowników z innych państwa członkowskich, który został uzgodniony na poziomie europejskim.

Aktem wdrażającym dyrektywę do polskiego porządku prawnego jest ustawa z 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65; dalej: KwalZawUEU).

Ważne
Właściwy organ, w drodze postanowienia, może uzależnić wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji od odbycia przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego lub przystąpienia przez niego do testu umiejętności (art. 20 KwalZawUEU).

Staż adaptacyjny odbywa się w języku polskim i nie może trwać dłużej niż 3 lata. Właściwy organ zapewnia wnioskodawcy możliwość przystąpienia do testu umiejętności nie później, niż w terminie 6 miesięcy od dnia nałożenia na niego tego obowiązku. Test umiejętności przeprowadza się w języku polskim. Wnioskodawca jest zobowiązany ponieść koszty odbywania stażu adaptacyjnego lub przystąpienia do testu umiejętności.

Warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego , sposób i tryb wykonywania nadzoru nad jego odbywaniem oraz oceny nabytych w jego trakcie umiejętności, sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego, a także tryb pobierania i zwrotu opłaty za jego odbywanie w przypadku uznawania kwalifikacji do zawodu nauczyciela określa minister właściwy do spraw edukacji. Projekt nowego rozporządzenia powtarza często już istniejące rozwiązania. Staż adaptacyjny wnioskodawca będzie mógł odbywać w przedszkolu, szkole lub placówce, o których mowa w art. 2 ustawy z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.; dalej: OświatU), natomiast test umiejętności będzie przeprowadzany przez publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym.

Ważne
Zrezygnowano natomiast z obowiązku corocznego wskazywania przez kuratorów oświaty, w terminie do 30 marca, wykazu jednostek w których będzie mógł być odbywany staż adaptacyjny.

Wprowadzone zostało rozwiązanie polegające na wskazywaniu jednostki, w której odbywany będzie staż adaptacyjny przez organ właściwy (ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania), po uzyskaniu opinii kuratora oświaty i organu prowadzącego jednostkę.

Planowana data wejścia w życie rozporządzenia to 1.1.2017 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności