Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego reguluje terminy i sposób przeprowadzania wywiadu; wzór kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego; wzór oświadczenia o stanie majątkowym; wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 107 ust. 5g PomSpołU oraz wzór legitymacji pracownika socjalnego.

Zasadniczo projekt rozporządzenia powtarza dotychczasowe rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8.6.2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 712). Do nowości należy zaliczyć:

  • dodanie nowego wzoru oświadczenia niezbędnego do przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego w wersji elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego;
  • określenie sposobu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego u osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych;
  • uzupełnienie kwestionariuszy rodzinnego wywiadu środowiskowego o dwie nowe części: część VIII – dotyczącą wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4e ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.; dalej: ŚwRodzU) oraz aktualizacji wywiadu na podstawie art. 23 ust. 4f ŚwRodzU i część IX – dotyczącą wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4aa i 4b ŚwRodzU oraz wywiadu, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195).
Ważne
Przepisy nowego rozporządzenia przewidują, że jeszcze przez okres 12 miesięcy od dnia jego wejścia w życie, możliwe będzie wykorzystywanie dotychczasowego wzoru kwestionariusza wywiadu.