1.1.2016 r. weszło w życie rozporządzenie MSiT z 29.12.2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów (Dz.U. z 2015 r. poz. 2222). Rozporządzenie zastępuje rozporządzenie MSiT z 19.9.2011 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Dz.U. Nr 217, poz. 1290). Przypomnijmy, że podstawą wydania rozporządzenia jest art. 133 ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1286 i 1893). Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynikała z faktu wejścia w życie ustawy 11.9.2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1916). Ustawa o zdrowiu publicznym nadała nowe brzmienie art. 13 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zmieniono treść art. 133 ust. 4 w ten sposób, że rozszerzono zakres finansowania przedsięwzięć o zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej.

Ważne

Tym samym, od 1.1.2016 r., środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów będą przeznaczane na:

1) dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów, prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

2) dofinansowanie zajęć sportowych organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

3) zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej.

W związku z rozszerzeniem katalogu zadań finansowych z Funduszu do nowego rozporządzenia konieczne było dodanie nowych przepisów. Podkreślenia wymaga, że zadania z zakresu aktywności fizycznej określone w przepisach o zdrowiu publicznym będą dofinansowane, a nie finansowane w całości. W związku z powyższym rozporządzenie nie reguluje maksymalnej wysokości dofinansowania zadań z zakresu aktywności fizycznej określonych w przepisach o zdrowiu publicznym. Wysokość tego dofinansowania będzie każdorazowo określana w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

Warto zwrócić uwagę, że określenie zasad przeprowadzenia kontroli, rozliczanie otrzymanego dofinansowania oraz warunki i sposób zwrotu na rachunek Funduszu dofinansowania w nowym rozporządzeniu stały się niezbędnymi elementami umowy zawieranej pomiędzy wnioskodawcą a ministrem właściwym do spraw sportu. W poprzednim rozporządzeniu przedmiotowe kwestie były określone bezpośrednio w rozporządzeniu. Dodatkowo, w celu uproszczenia procedury konkursowej, zrezygnowano z określenia w rozporządzeniu terminu składania wniosków. W ramach posiadanych środków minister właściwy do spraw kultury fizycznej będzie ogłaszał konkursy z zakresu aktywności fizycznej. Podmioty, którym przekazane zostaną środki finansowe z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów, będą rozliczane przez ministra pod względem merytorycznym i finansowym.