Progi unijne, od których ma zastosowanie procedura tzw. podstawowa (odpowiadająca regulacjom zawartym w dyrektywach) uległy podwyższeniu. Progi te to kwoty zamówień lub konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ich zestawienie przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj zamawiającego Roboty budowlane Dostawy lub usługi
Zamawiający z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych oraz zamawiający będący innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej 5 186 000 euro 134 000 euro
Inni zamawiający (z wyjątkiem zamawiających udzielających zamówień sektorowych i zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa) 5 186 000 euro 207 000 euro
Zamawiający sektorowi 5 186 000 euro 414 000 euro
Zamawiający udzielający zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 5 186 000 euro 414 000 euro

W odniesieniu do konkursów kwoty wartości konkursów także uzależnia się od rodzaju zamawiającego. Kwoty te wynoszą odpowiednio: 134 000 euro (dla zamawiających wymienionych w § 2 pkt 1) oraz 207 000 euro dla pozostałych zamawiających. W odniesieniu do konkursów organizowanych przez zamawiających, którzy udzielają zamówień sektorowych kwota ta jest wyższa tj. 414 000 euro.