Nowe rozporządzenie w sprawie opłat za zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego

Z dniem 13.3.2021 r. weszło w życie rozporządzenie z 16.2.2021 r. Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 315). Jest ono wydawane na podstawie upoważnienia ustawowego z art. 64f ust. 3 PrDrog.

Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że rozporządzenie to na nowo ustala system opłat w poszczególnych kategoriach zezwoleń – w stosunku do dotychczasowych regulacji rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 28.3.2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 366).

Wspomniane opłaty wnoszone są przez przedsiębiorców do powiatów. Powiat zaś, jako jednostka sektora finansów publicznych, zobligowana jest do m.in. do ustalania przypadających należności pieniężnych. Ma to normatywne uzasadnienie w art. 42 ust. 5 FinPubU, gdzie wskazano, że jednostki sektora finansów publicznych są obowiązane do ustalania przypadających im należności pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny, oraz terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania.

Z powyższego wynika więc, że powiaty powinny zwrócić szczególną uwagę na wskazaną zmianę systemu w opłatach za ww. zezwolenia, aby nie dopuścić do utraty dochodów budżetowych pobierając opłaty według „starych”, nieaktualnych stawek. Należy także zauważyć, że wspomniane kwestie mogą zostać objęte zakresem kontroli ze strony właściwej miejscowo regionalnej izby obrachunkowej, która może wykazać nieprawidłowości w tym zakresie, np. pobór zaniżonej opłaty z powodu stosowania nieaktualnych przepisów. Skutkiem takich ustaleń może być nawet odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów. W tym zakresie mógłby mieć zastosowanie art. 11 ust. 1 DyscypFinPubU, z którego wynika, że naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków. Właśnie tymi przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków byłyby wskazane (nowe) regulacje rozporządzenia przewidujące nową wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Podsumowując, powiaty powinny zwrócić szczególną uwagę na zmianę stanu prawnego w zakresie poziomu wskazanych opłat. Niedostosowanie się do nowych wymogów może skutkować nie tylko naruszeniem ustawy o finansach publicznych i powiązanych funkcjonalnie regulacji nowego rozporządzenia, ale finalnie może nawet prowadzić do odpowiedzialności w trybie dyscypliny finansów publicznych dla osób „decyzyjnych” w strukturze starostwa powiatowego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności