Projekt ma zastąpić rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z 21.12.2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1538), które zostało uchylone przez art. 28 ust. 1 ustawy z 5.8.2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1418).

Ważne
Ustawa o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów wyłączyła z zakresu podmiotowego ustawy z 26.1.1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.; dalej: KN) nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych. Przepis uchylający zezwalał na stosowanie przepisów rozporządzenia do 1.1.2017 r. projekt nowego rozporządzenia musi wejść w życie najpóźniej z tą samą datą.

Ocena pracy dyrektora szkoły

Projekt powtarza rozwiązania przyjęte w poprzedniej regulacji. Dyrektorzy szkół zwrócić uwagę powinni na zmianę zawartą w § 9 projektowanego rozporządzenia, dotyczącą kryteriów oceny pracy dyrektora i sposobu dokonywania ocen cząstkowych. Doprecyzowano, że kryterium oceny pracy dyrektora szkoły stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. 7 ust. 2 KN, a nie jak dotychczas w art. 7 KN. Tożsama zmiana występuje także w stosunku do zadań określonych w art. 39 ust. 1, 3 i 4 ustawy z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.; dalej: OświatU), a nie jak dotychczas całego art. 39 OświatU. Projekt rozporządzenia uwzględnia zmianę art. 6a KN dokonaną ustawą z 23.6.2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1010). Stosownie do art. 6a ust. 6 KN, w wersji obowiązującej od 1.1.2017 r., oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, a w przypadku gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny, oceny dokonuje ten organ.

Ważne
Dotychczasowe przepisy KN regulujące kwestie dotyczące dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, stanowiły, że oceny tej dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

Kolejną zmianę poświęcono karcie oceny pracy. Nowy projekt § 6 ust. 2 rozporządzenia określa zakres informacji, które powinna zawierać karta oceny pracy nauczyciela. Przepis będzie miał zastosowanie do karty oceny pracy sporządzanej przez dyrektora szkoły, jak i przez zespół oceniający.

Ważne
Odpis karty oceny pracy sporządzonej przez zespół oceniający również będzie włączany do akt osobowych nauczyciela.

Jednocześnie § 7 ust. 5 projektu rozporządzenia wprowadza przepis, że do ustalenia nowej oceny pracy stosuje się § 6 ust. 2 i 3 rozporządzenia, tj. do nowej oceny pracy należy sporządzić również kartę oceny pracy, którą się dołącza do akt osobowych. Dodatkowo w § 7 dodaje się ust. 7, stosownie do którego zespół oceniający w przypadku podtrzymania kwestionowanej oceny pracy, sporządza pisemne uzasadnienie rozstrzygnięcia, co do utrzymania tej oceny.