Nowe rozporządzenie w sprawie kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych

W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1481 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 13.8.2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna. Rozporządzenie wydano na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.; dalej: ŚwRodzU) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z 4.4.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1297; dalej: ZasiłkiOpiekU).

Z rozporządzenia wynika, że od 1.11.2021 r.:

1)    wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ŚwRodzU (chodzi o zasiłek rodzinny), wynosi 674 zł (kwota ta nie zmieniła się);

2)    wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ŚwRodzU (chodzi o zasiłek rodzinny gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności), wynosi 764 zł (kwota ta nie zmieniła się);

3)    wysokość kwoty, o której mowa w art. 15b ust. 2 ŚwRodzU (chodzi o jednorazową zapomogę przysługującą matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka), wynosi 1922 zł (kwota ta nie zmieniła się);

4)    wysokość zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ŚwRodzU, wynosi miesięcznie (kwoty te nie zmieniły się):

  • 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
  • 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
  • 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

5)    wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, o którym mowa w art. 9 ŚwRodzU, wynosi 1000 zł (kwota ta nie zmieniła się);

6)    wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, o którym mowa w art. 10 ŚwRodzU, wynosi 400 zł miesięcznie (kwota ta nie zmieniła się);

7)    wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, o którym mowa w art. 11a ŚwRodzU, wynosi 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci (kwoty te nie zmieniły się);

8)    wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, o którym mowa w art. 12a ŚwRodzU wynosi 95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego (kwota ta nie zmieniła się);

9)    wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, o którym mowa w art. 13 ŚwRodzU, wynosi (kwoty te nie zmieniły się):

  • 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
  • 110 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

10)    wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, o którym mowa w art. 14 ŚwRodzU, wynosi 100 zł na dziecko (kwota ta nie zmieniła się);

11)    wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, o którym mowa w art. 15 ŚwRodzU, wynosi (kwoty te nie zmieniły się):

  • 113 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  • 69 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej, a także szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej;

12)    wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o której mowa w art. 15b ŚwRodzU, wynosi 1000 zł na jedno dziecko (kwota ta nie zmieniła się);

13)    wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 16 ŚwRodzU, wynosi 215,84 zł miesięcznie (kwota ta nie zmieniła się);

14)    wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 16a ŚwRodzU, wynosi 620 zł miesięcznie (kwota ta nie zmieniła się);

15)    wysokość świadczenia rodzicielskiego, o którym mowa w art. 17c ŚwRodzU, wynosi 1000 zł miesięcznie (kwota ta nie zmieniła się);

16)    wysokość zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ZasiłkiOpiekU, wynosi 620 zł miesięcznie (kwota ta nie zmieniła się).

Ważne

Do 31.10.2021 r. kwoty, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 15b ust. 2 ŚwRodzU, świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ZasiłkiOpiekU, ustalane są na podstawie dotychczasowych przepisów, czyli rozporządzenia Rady Ministrów z 31.7.2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2018 r. poz. 1497).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności