Nowe rozporządzenie w sprawie konkursu na dyrektora szkoły

Rozporządzenie zastąpiło rozporządzenie MEN z 8.4.2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010 r. poz. 373). Wydanie nowego rozporządzenie było konieczne z uwagi na zmiany jakie wprowadziła ustawa z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm., dalej: PrOśw). Nowe rozporządzenie zasadniczo powtarza rozwiązania przyjęte w poprzednim rozporządzeniu. Wprowadzono jednakże kilka zmian, na które warto zwrócić uwagę.

Dokumenty składane przez kandydata

Zgodnie z przepisem § 1 ust. 2 pkt 4 lit. n rozporządzenia z 2010 r. kandydat na dyrektora szkoły, który nie był nauczycielem, aby przystąpić do konkursu musiał złożyć dokument zawierający oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych. W nowym rozporządzeniu obowiązek złożenia takiego oświadczenie został również rozszerzony na kandydatów - nauczycieli. Ponadto w nowym rozporządzeniu w § 1 ust. 2 pkt 4 lit. f wskazano, że cudzoziemiec, aby przystąpić do konkursu musi przedłożyć poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z 7.10.1999 r. o języku polskim (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 60). Zmiany w zakresie wymaganych dokumentów wiążą się z dodatkowymi wymaganiami stawianymi wobec kandydatów na stanowiska dyrektorskie w placówkach oświatowych. Nowe wymagania zostały już uwzględnione w rozporządzeniu MEN z 11.8.2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r. poz. 1597).

Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. § 1 ust. 2 pkt 4 lit. o rozporządzenia z 2010 r. kandydat na dyrektora szkoły musiał składać oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. Z uwagi na fakt, że postępowanie konkursowe na stanowisko dyrektora szkoły odbywa się na podstawie przepisów prawa i przepisy prawa wskazują, jakich informacji i dokumentów może wymagać organ organizujący konkurs, nie ma potrzeby składania przez kandydatów dodatkowych oświadczeń. W przypadku konkursu na stanowisko dyrektora podstawą przetwarzania danych przez komisję konkursową jest przepis rozporządzenia i PrOśw, a nie zgoda kandydata.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności