Zmiany związane z wprowadzeniem PKWiU 2015

W KŚTR uwzględniono zmiany w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z 4.9.2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676; dalej: PKWiUR). Należy wskazać, że dotychczasowe regulacje dotyczące KŚT w odniesieniu do podziałów występujących w grupie 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz w grupie 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, opracowane zostały na podstawie:

· grupowania Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316; dalej: PKOBR) oraz

· Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 29.10.2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. z 2008 r. Nr 207 poz. 1293 ze zm.; dalej: PKWiUR08)

W związku z tym obiektom objętym grupami 1 i 2 przypisane zostały odpowiednie symbole PKOBR i PKWiUR08. Natomiast środkom trwałym objętym grupami od 3 do 9 przypisano powiązania z odpowiednimi symbolami PKWiUR08.

Duża liczba powiązań KŚT-PKWiU (obejmująca wszystkie grupy klasyfikacji z wyjątkiem grupy 0 Grunty), które uległy zmianie w wyniku wprowadzenia PKWiUR, poskutkowała koniecznością zaktualizowania tych powiązań, a tym samym klasyfikacji KŚTR10.

Zmiany związane z ewidencją gruntów i budynków

Nowa klasyfikacja środków trwałych musiała uwzględnić również zmiany dokonane nowelizacją rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.3.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1034; dalej: EwGriBudR) dotyczące użytków gruntowych, które mają bezpośredni wpływ na dotychczas obowiązującą KŚTR10.

Najistotniejsze z tych zmian dotyczą zaliczenia nieużytków oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych do gruntów rolnych. W KŚTR10 nieużytki wydzielone były w odrębnej podgrupie „Nieużytki”, natomiast wszystkie grunty – zadrzewione i zakrzewione (niezależnie od ich rodzaju), zaliczane były do podgrupy „Grunty leśne”.

Charakterystyka nowej klasyfikacji środków trwałych

Nowe KŚTR – w stosunku do KŚTR10 – zmienia tytuły grupowania, zakres grupowania (przez przeniesienie części zakresu z jednego grupowania do drugiego, podział grupowania, lub scalenie dwóch lub kilku grupowań w jedno), przekodowuje grupowania (zmiana kodu przy zachowaniu jego tytułu i zakresu) oraz rozszerza opisy lub wprowadza opisy wyjaśnień do niektórych rodzajów środków trwałych. Poniżej wskazano najważniejsze grupy zmian, które zawarto w KŚTR, porównując je z KŚTR10:

1. Dostosowanie zakresowe grupy 0 Grunty (KŚTR10) do treści znowelizowanego EwGriBudR, między innymi przez:

a) zmianę nazwy podgrupy 01 „Użytki rolne” (KŚTR10), na „Grunty rolne” i jej uzupełnienie nowym rodzajem 017 „Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych”,

b) przeniesienie nieużytków z dotychczasowej podgrupy 06 do podgrupy 01 „Grunty rolne” i nowo utworzonego rodzaju 018 „Nieużytki”,

c) rozszerzenie zakresu rodzaju 033 „Zurbanizowane tereny niezabudowane” (KŚTR10), o tereny w trakcie zabudowy. Rodzaj ten nosi obecnie nazwę „Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy”,

d) przeniesienie terenów komunikacyjnych z rodzaju 036 do nowo utworzonej w KŚTR podgrupy 04 „Tereny komunikacyjne”. W ramach tej podgrupy został dokonany podział na rodzaje: 040 „Drogi”, 041 „Tereny kolejowe”, 042 „Inne tereny komunikacyjne”, 043 „Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych”. Opisy do nowo utworzonych rodzajów zostały przyjęte zgodnie z załącznikiem Nr 6 do EwGriBudR,

e) przekodowanie podgrupy 04 i rodzaju 040 „Użytki ekologiczne” (KŚTR10), na podgrupę 05 i rodzaj 050 „Użytki ekologiczne” (KŚTR),

f) przekodowanie podgrupy 07 „Grunty pod wodami” (KŚTR10) i utworzenie w podgrupie 06 „Grunty pod wodami” (KŚTR) trzech rodzajów:

– 060 „Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi”,

– 061 „Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi”,

– 062 „Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi”.

2. Połączenie podgrup 48 i 49. Połączone zostały podgrupy 48 „Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” i 49 „Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne, ogólnego zastosowania” (KŚTR10) poprzez utworzenie w KŚTR nowej podgrupy 48 „Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania”.

3. Agregacja grupowań 32, 44 i 46-48. Dokonano agregacji grupowań w podgrupach KŚTR10: 32 „Turbiny i inne maszyny napędowe”, 44 „Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów”, 46 „Urządzenia do wymiany ciepła”, 47 „Maszyny, urządzenia i aparaty do procesów materiałowych” i 48 „Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania”.

4. W stosunku do KŚTR10 dokonano przekodowania rodzajów 490-493 na rodzaje:

a) 486 „Maszyny i urządzenia do przygotowania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne”,

b) 487 „Zespoły komputerowe”,

c) 488 „Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami”,

d) 489 „Roboty”.

5. W grupach od 1 do 9 wprowadzono powiązania KŚTR z PKWiUR.

6. Z grup od 4 do 8 usunięto odniesienia do zbiorów Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych (KRŚT), wprowadzonej zarządzeniem Nr 51 Prezesa GUS z 17.12.1991r. w sprawie stosowania Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych (Dz. Urz. GUS z 1991 r. Nr 21, poz. 132).