Nowe rozporządzenie w sprawie funduszu autobusowego

Warto wspomnieć, że Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw transportu. Natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi obsługę bankową Funduszu na zasadach określonych w umowie z dysponentem Funduszu. Celem Funduszu jest gromadzenie środków finansowych w celu dofinansowania realizacji zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Co ciekawe, jak wynika z art. 7 FundRozwAutobU, środki oraz dofinansowanie z Funduszu nie stanowią dotacji w rozumieniu art. 126 FinPubU.

Jak wspomniano, ww. dofinansowaniem mają być objęci tzw. organizatorzy publicznego transportu zbiorowego. Chodzi tu w szczególności o gminy (na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich), powiaty (na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich), województwa (na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich oraz w transporcie morskim), czy inne związki tych jednostek.

Z podanego wyżej rozporządzenia wynika zaś m.in., że:
1) wojewoda dokonuje uszeregowania wniosków złożonych przez organizatorów według gęstości zaludnienia obszaru właściwości organizatora,
2) najwyższą wartość punktową przyznaje się wnioskowi organizatora o najmniejszej gęstości zaludnienia na jego obszarze, a kolejne uszeregowane wnioski otrzymują wartość mniejszą odpowiednio o 1 wartość punktową,
3) wojewoda przyznaje punkty w skali od 0 pkt do 500 pkt.

W kolejnych jednostkach redakcyjnych rozporządzenia dookreślono różne wskaźniki obliczane mnożnikowo, wskazując ostatecznie, że wojewoda dokona uszeregowania wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą w ramach każdej grupy organizatorów w kolejności od wniosku o najwyższej do najniższej wartości punktów.

Podsumowując należy zauważyć, że ustawodawca wprowadził bardzo zobiektywizowane kryteria oceny wniosków organizatorów o dopłaty z tzw. Funduszu Autobusowego. Priorytetowo potraktowano wnioski organizatorów z terenów o mniejszej gęstości zaludnienia, co wydaje się być rozwiązaniem racjonalnym, bowiem środki funduszu w tym zakresie służyć będą wsparciu regionów (ich mieszkańców) o mniejszym potencjale ekonomicznym.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności