Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z 14.9.2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U z 2012 r. poz. 1117; EgzIzbRzemR), nie uwzględnia zmian wprowadzonych ustawą z 22.12.2016 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 64; dalej: ZinSysKwalU).

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wprowadziła Polską Ramę Kwalifikacji, w której wyróżnia się 8 poziomów określonych przez ogólne charakterystyki efektów uczenia się.

Ważne
Stworzenie systemu kwalifikacji pozwoli na łatwiejsze porównywanie kwalifikacji z różnych dziedzin w kraju i za granicą. Przedsięwzięcie zmian przyczyni się do realizacji szerszego zamierzenia, jakim jest stworzenie Europejskich Ram Kwalifikacji, stosownie do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.4.2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (2008/C 111/01) (Dz.U. UE C 111 z 2008 r.).

W założeniu wszystkie nowe świadectwa, dyplomy i dokumenty Europass potwierdzające zdobyte kwalifikacje powinny zawierać odniesienie do odpowiedniego poziomu kwalifikacji. Od stycznia 2016 r. w 15 państwach członkowskich Unii Europejskiej na świadectwach, dyplomach i innych dokumentach potwierdzających nadanie kwalifikacji umieszczana jest informacja o przypisanym danej kwalifikacji poziomie krajowej ramy kwalifikacji. Niektóre państwa spoza Europy przyjęły także analogiczne rozwiązania.

Zintegrowany System Kwalifikacji

Przypisanie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji uprawnia instytucje certyfikujące do umieszczania na dokumentach potwierdzających nadanie danej kwalifikacji znaku graficznego informującego o przypisanym poziomie (art. 10 ZinSysKwalU).

Ważne
W EgzIzbRzemR nie ma przepisów umożliwiających potwierdzenie na świadectwach czeladniczych i dyplomach mistrzowskich posiadania kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, ponieważ treść EgzIzbRzemR nie przewiduje umieszczania znaków graficznych na przedmiotowych dokumentach.

Jednocześnie rozporządzenie MEN z 13.7.2016 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 1022) weszło w życie dopiero 15.7.2016 r., co umożliwiło dopiero rozpoczęcie integrowania systemu. Art. 3 ZinSysKwalU wyróżnia kwalifikacje pełne oraz kwalifikacje cząstkowe, a rozporządzenia odzwierciedla przedmiotowy podział.

Inne zmiany w nowym rozporządzeniu

Konieczność wydania nowego aktu wykonawczego wykorzystano do wprowadzenia innych zmian:

1) wprowadzono przepis regulujący możliwości odwołania komisji egzaminacyjnej przez właściwy organ statutowy izby rzemieślniczej, powoływanej przez ten organ (§ 3 ust. 1 i 3 projektowanego rozporządzenia);

2) wprowadzono wymóg zatwierdzenia przez Związek Rzemiosła Polskiego regulaminu i programu konkursów zawodowych pozwalających na zwolnienie z egzaminu czeladniczego (§ 10 ust. 3 projektowanego rozporządzenia);

3) wprowadzono wymóg umieszczania w księgach wieczystych, na podstawie których możliwe jest uzyskanie duplikatu świadectwa lub dyplomu, informacji o poziomie Polskich Ram Kwalifikacji w przypadku świadectw i dyplomów na których nadrukowano znak graficzny (§ 26 ust. 7 projektowanego rozporządzenia);

4) zmniejszenie gramatury papieru z 220 g/m2 na 200 g/m2, ponieważ wyższa gramatura stanowi utrudnienia w dokonywaniu wydruków świadectw czeladniczych, dyplomów mistrzowskich i zaświadczeń o zdaniu egzaminu sprawdzającego (§ 29 ust. 4 projektowanego rozporządzenia).

Przepisy przejściowe projektowanego rozporządzenia

Planowana data wejścia w życie rozporządzenia to 1.1.2017 r. Z uwagi, że rozporządzenie wejdzie w połowie roku szkolnego, w projekcie przewidziano możliwość dla izb rzemieślniczych, które będą mogły do 30.6.2017 r. wydawać dokumenty według wzorów obowiązujących na podstawie dotychczasowych przepisów, umieszczając na nich dodatkowo znak graficzny Polskiej Ramy Kwalifikacji w sposób określony w § 28 ust. 2 i 3 projektowanego rozporządzenia.