Podstawę prawną do wydania nowego aktu prawnego stanowi art. 60 FinZadOśwU. Zgodnie z nim co roku powinno być wydawane rozporządzenie w zakresie przewidzianym w tym przepisie. Wydanie rozporządzenia wiąże się z koniecznością przyznania dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej (zgodnie z harmonogramem udzielania tej dotacji):
1) w podręczniki i materiały edukacyjne – w przypadku klas III i VI;
2) w materiały ćwiczeniowe dla klas I-VIII.

Nowy akt prawny przewiduje, że o dotację celową w 2022 r. będą mogły wnioskować szkoły uprawnione do uzyskania w 2022 r. dotacji celowej na wszystkich uczniów klas III i VI szkół podstawowych. Szkoły będą mogły wnioskować również w przypadku pozostałych klas, które otrzymały dotację celową na wszystkich uczniów w 2020 r. albo 2021 r., w zakresie niezbędnym dla wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne między innymi ze względu na zwiększenie się liczby uczniów danych klas w stosunku do liczby uczniów w latach ubiegłych oraz w zakresie refundacji kosztów poniesionych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

W porównaniu do poprzednio obowiązujących przepisów w załącznikach nr 1, 2, 4 i 5 do nowego rozporządzenia wprowadzono zmianę brzmienia poszczególnych pozycji i odnośników, tj. zmieniono:
1) w części I w wyszczególnieniu pozycję 2 w załącznikach nr 1, 2, 4 i 5;
2) odnośnik 4 w załącznikach nr 1 i 4 oraz odnośnik 5 w załącznikach nr 2 i 5;
3) odnośnik 5 w załącznikach nr 1 i 4 oraz odnośnik 6 w załącznikach nr 2 i 5.

W ocenie resortu edukacji wskazane zmiany dotyczące sposobu wypełniania poszczególnych pozycji w załącznikach mają zapobiec wnioskowaniu przez szkoły o komplety podręczników lub materiałów edukacyjnych, które już w odpowiedniej ilości znajdują się w szkole, zatem zmiana pozwoli uwzględnić fakt posiadania przez szkołę niewykorzystanych kompletów podręczników lub materiałów edukacyjnych. Zmiana ma służyć właściwemu gospodarowaniu środkami publicznymi. W pozostałym zakresie brzmienie rozporządzenia jest analogiczne, jak w przypadku aktu prawnego obowiązującego w 2021 r.

Terminy udzielania dotacji

Zgodnie z nowym rozporządzeniem wojewoda będzie udzielał dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 FinZadOśwU, w terminie do:
1) 3 czerwca – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od 15 kwietnia do 5 maja;
2) 8 sierpnia – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od 6 maja do 12 lipca;
3) 14 października – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od 13 lipca do 15 września.

Kwota dotacji

Nowe rozporządzenie przewiduje, że kwota dotacji celowej obliczanej i przyznawanej na wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w:
1) podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne – w przypadku klas I–III – wyniesie po weryfikacji 90 zł na jednego ucznia;
2) podręczniki lub materiały edukacyjne:
a) w przypadku klasy IV – wyniesie po weryfikacji 168 zł na jednego ucznia;
b) w przypadku klasy V i VI – wyniesie po weryfikacji 216 zł na jednego ucznia;
c) w przypadku klasy VII i VIII – wyniesie po weryfikacji 300 zł na jednego ucznia.

Kwota dotacji celowej na materiały ćwiczeniowe:
1) w przypadku klas I-III – wyniesie 50 zł na jednego ucznia;
2) w przypadku klas IV-VIII – wyniesie 25 zł na jednego ucznia.

Natomiast w przypadku podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego kwoty dotacji będą powiększane poprzez pomnożenie ich o wskaźniki, których wysokość uzależniona jest od rodzaju niepełnosprawności danego ucznia – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20.3.2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 611).

Kwota przewidziana na dotację celową w 2022 r. wyniesie 273 mln zł.

Struktura formularzy

W stosunku do poprzednio obowiązującego aktu prawnego nie doszło do zmiany w zakresie struktury formularzy, sposobu naliczania dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz sposobu rozliczania dotacji, a także sposobu obliczania kosztów obsługi zadania, która stanowi 1% przekazanej kwoty dotacji celowej wynikającej z art. 55 ust. 9 FinZadOśwU.

Forma przygotowania załączników

Z danych przekazanych przez resort edukacji wynika, że w 2022 możliwe będzie przygotowanie załączników do nowego rozporządzenia za pomocą aplikacji dostępnej pod adresem: https://dotacjepodreczniki.mein.gov.pl/.

Załączniki zgodnie z rozporządzeniem mogą być przekazywane w postaci:
1) elektronicznej – opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, przesłane za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP;
2) papierowej (tradycyjnej – umieszczając stosowną pieczęć i własnoręczny podpis, przesłane pocztą tradycyjną) i elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, przesłane za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Źródło: www.gov.pl