Nowe rozporządzenie zastąpi obecne rozporządzenie MPiPS z 2.4.2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby macierzyństwa.

Rozporządzenie będzie określało:

  • zakres informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub wysokość tych zasiłków,
  • dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty tych zasiłków.

W rozporządzeniu określone zostaną dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty przez ZUS:

  • zasiłku chorobowego,
  • świadczenia rehabilitacyjnego,
  • zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego, a także
  • zasiłku opiekuńczego.
Ważne
Przepisy dotyczące dokumentacji do przyznania zasiłku macierzyńskiego będą uwzględniały fakt, że w stanie prawnym obowiązującym od 2.1.2016 r. urlopem macierzyńskim (w określonych przypadkach) i urlopem rodzicielskim pracownicy – rodzice dziecka będą się mogli dzielić. Ponadto rodzice będą się mogli dzielić zasiłkiem macierzyńskim, gdy jedno z nich jest pracownikiem i ma prawo do urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego i zasiłku macierzyńskiego, a drugie jest objęte ubezpieczeniem chorobowym i ma prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1.1.2016 r. Projekt rozporządzenia znajduje się obecnie w fazie konsultacji międzyresortowych i opiniowania przez partnerów społecznych.