Nowe rozporządzenie w tej sprawie określa dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty przez ZUS zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego – za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego oraz zasiłku opiekuńczego.

Zasiłek chorobowy

Dokumentem niezbędnym do przyznania i wypłaty przez ZUS zasiłku chorobowego jest, złożone w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS, zaświadczenie płatnika składek zawierające informacje określone w załącznikach do rozporządzenia. Dotyczy to także przyznania i wypłaty przez ZUS świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku wyrównawczego, zasiłku macierzyńskiego oraz zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Dokumentem niezbędnym do przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy orzeczonej za granicą jest przetłumaczone na język polski zaświadczenie lekarskie wystawione w zagranicznym zakładzie leczniczym lub przez zagranicznego lekarza zawierające nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, opatrzone datą wystawienia i podpisem oraz określające początkową i końcową datę tej niezdolności. Jednak nie ma obowiązku przetłumaczenia na język polski zaświadczeń lekarskich wystawionych na terytorium państw członkowskich UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Polska, w językach urzędowych tych państw.

Świadczenie rehabilitacyjne

Dokumentami niezbędnymi do przyznania i wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego są:

1) złożony w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS, wniosek o świadczenie rehabilitacyjne, zawierający dane określone w załączniku do rozporządzenia;

2) złożone w ww. formie zaświadczenie o stanie zdrowia osoby, w stosunku do której ma być wydane orzeczenie, wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie nie wcześniej niż na miesiąc przed datą złożenia wniosku;

3) złożony w ww. formie, wywiad zawodowy z miejsca pracy – chyba że wniosek o świadczenie rehabilitacyjne składa osoba, której niezdolność do pracy powstała po ustaniu ubezpieczenia, osoba prowadząca pozarolniczą działalność, osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność albo osoba duchowna;

4) protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub karta wypadku – w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy;

5) decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez inspektora sanitarnego – w przypadku choroby zawodowej.

Zasiłek macierzyński

Dokumentem niezbędnym do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego jest:

1) złożone w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS, zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku określające przewidywaną datę porodu – za okres przed dniem porodu;

2) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez płatnika składek albo przez ZUS – za okres od dnia porodu.

Jeżeli natomiast dziecko urodziło się podczas pobytu za granicą niezbędne jest:

1) zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza stwierdzające przewidywaną datę porodu oraz zawierające nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, opatrzone datą wystawienia i podpisem – za okres przed dniem porodu;

2) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny akt urodzenia dziecka lub kopie tych dokumentów, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez płatnika składek albo przez ZUS – za okres od dnia porodu.

Nie ma obowiązku przetłumaczenia zagranicznych dokumentów na język polski w takich samych przypadkach jak wskazane wyżej w odniesieniu do zwolnienia lekarskiego.

Rozporządzenie określa także dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku macierzyńskiego w szczególnych sytuacjach, np. gdy zasiłek przysługuje za okres po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, gdy matka dziecka przerywa pobieranie zasiłku, gdy część urlopu wykorzystuje pracownik-ojciec dziecka, a także gdy zasiłek macierzyński przysługuje za okres ustalony przepisami KP jako okres:

  • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia do sądu z wnioskiem o przysposobienie,
  • urlopu rodzicielskiego (w różnych sytuacjach),
  • urlopu ojcowskiego.

Zasiłek opiekuńczy

Dokumentem niezbędnym do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego jest, złożony w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS, wniosek o zasiłek opiekuńczy, zawierający dane określone w załączniku do rozporządzenia. W przypadku sprawowania opieki podczas pobytu za granicą zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza, ma spełniać warunki, o których była mowa wyżej w odniesieniu do zwolnienia lekarskiego.

Rozporządzenie określa też dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8, a także zasiłku opiekuńczego przysługującego ubezpieczonemu – ojcu dziecka, jeżeli ubezpieczona – matka dziecka jest w okresie urlopu macierzyńskiego w szpitalu, legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo porzuciła dziecko.

Do rozporządzenia dołączonych jest 7 załączników, w których określono zakres danych, które ma zawierać:

  • zaświadczenie płatnika składek w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem,
  • zaświadczenie płatnika składek w przypadku ubezpieczonego niebędącego pracownikiem,
  • zaświadczenie płatnika składek w przypadku ubezpieczonego prowadzącego pozarolniczą działalność i ubezpieczonego współpracującego z taką osobą oraz duchownego,
  • oświadczenie osoby występującej o zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne za okres niezdolności do pracy przypadającej po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego,
  • wniosek o świadczenie rehabilitacyjne,
  • wniosek o zasiłek opiekuńczy,
  • wniosek o zasiłek chorobowy.