Nowe rozporządzenie w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

Nowy akt wykonawczy, obok regulowania kwestii rodzaju wydatków związanych z organizacją i prowadzeniem doskonalenia zawodowego nauczycieli, warunków, trybu i kryteriów przyznawania dofinansowania, będzie również określał szczegółowe cele szkolenia branżowego oraz tryb i warunki kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe.

Z nowych rozwiązań przyjętych w rozporządzeniu warto zwrócić uwagę na rezygnację z przepisu zawężającego możliwość ubiegania się o dofinansowanie opłat za formy doskonalenia zawodowego nauczycieli tylko do przypadku, gdy na taką formę nauczyciel jest kierowany przez dyrektora szkoły. W ten sposób zapewni się zgodność z przepisami rozporządzenia MEN z 19.12.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania (Dz.U. z 2001 r. Nr 1 poz. 5). Przepisy rozporządzenia z 2000 r. dają dyrektorowi szkoły możliwość (ale nie obowiązek) dofinansowania, w ramach posiadanych na ten cel środków finansowych, kosztów kształcenia nauczycielowi, który kształcenie realizuje bez skierowania uzyskanego od dyrektora szkoły. W porównaniu do aktualnie obowiązującego rozporządzenia projekt wprost przewiduje, że dofinansowanie kosztów związanych z podróżą służbową będzie się odbywało według zasad określonych w rozporządzeniu MPiPS z 29.1.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167).

Szkolenie branżowe

Stosownie do art. 3 ust. 7 KN szkolenie branżowe jest obowiązkową formę doskonalenia zawodowego nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, placówkach i centrach mającą na celu doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy i realizowaną odpowiednio u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z nauczanym zawodem. Celem szkolenia branżowego jest:

  1. aktualizowania wiedzy zawodowej i specjalistycznej w zakresie nowych technologii stosowanych w branży związanej z nauczanym zawodem, sprzętu technicznego, w tym maszyn, urządzeń i narzędzi, a także materiałów stosowanych w procesach produkcyjnych lub usługach oraz specyfiki pracy w danej branży związanej z nauczanym zawodem;
  2. nabycia nowych umiejętności związanych z nauczanym zawodem;
  3. poznawania systemu zapewniania jakości produkcji lub usług, a także bezpieczeństwa i higieny pracy u pracodawców związanych z nauczanym zawodem;
  4. doskonalenia umiejętności interpersonalnych w bezpośrednim kontakcie z osobami zatrudnionymi u pracodawcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym;
  5. doskonalenia umiejętności zastosowania posiadanej wiedzy zawodowej i specjalistycznej w praktyce;
  6. rozpoznawania potrzeb i możliwości zatrudnienia absolwentów na regionalnym lub lokalnym rynku pracy;
  7. nawiązywania kontaktów zawodowych umożliwiających rozwijanie i doskonalenie współpracy z pracodawcami lub osobami prowadzącymi indywidualne gospodarstwa rolne w procesie kształcenia zawodowego (§ 7 projektu).

Nauczyciele mają obowiązek odbywać szkolenia branżowe odpowiednio u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, prowadzących działalność związaną z nauczanym zawodem. Pracodawca lub osoba prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne przyjmuje nauczyciela na szkolenie branżowe na podstawie skierowania wydanego odpowiednio przez dyrektora szkoły, placówki lub centrum. Skierowanie powinno zawierać nazwę i adres odpowiednio szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, placówki kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, imię i nazwisko nauczyciela, dane adresowe pracodawcy lub osoby prowadzącej indywidualne gospodarstwo rolne, zakres przedmiotowy szkolenia branżowego oraz datę rozpoczęcia i zakończenia oraz liczbę godzin szkolenia branżowego. Skierowanie na szkolenie branżowe powinno być przekazywane nauczycielowi nie później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem tego szkolenia (§ 11 projektu rozporządzenia). W przypadku, gdy nauczyciel ubiega się o skierowanie na szkolenie branżowe z własnej inicjatywy, jest zobowiązany złożyć dyrektorowi szkoły wniosek o skierowanie na szkolenie branżowe. Na wniosku będzie musiał się podpisać przedstawiciel pracodawcy lub osoby prowadzącej indywidulane gospodarstwo rolne przyjmujących nauczyciela na szkolenie branżowe.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności