Nowe rozporządzenie o świadectwach pracy od 1.1.2017 r.

Przypomnijmy nowe zasady wydawania świadectw pracy od 1.1.2017 r.:

1) w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca będzie obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy - jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy; świadectwo będzie dotyczyło okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy;

2) z nowego rozporządzenia będzie wynikać, że jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie będzie możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od upływu tego terminu, będzie musiał przesłać świadectwo pracy pracownikowi lub osobie upoważnionej do jego odbioru za pośrednictwem poczty albo doręczyć je w inny sposób;

3) w przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od ustania poprzedniego stosunku pracy - pracodawca będzie obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek (złożony w postaci papierowej lub elektronicznej i w każdym czasie; wniosek będzie mógł dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów, za które dotychczas nie wydano świadectwa); pracodawca będzie obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Nadal wydanie świadectwa pracy nie będzie mogło być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Zmienione zostało także upoważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia wykonawczego w sprawie świadectw pracy. Skutkiem tego z dniem 1.1.2017 r. utraci moc rozporządzenie MPiPS z 15.5.1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. poz. 282 ze zm.). W związku z tym Ministerstwo Pracy opracowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy, sposobu i trybu jego wydawania, prostowania i uzupełniania. Nowe rozporządzenie w znacznej części będzie powielać przepisy obecnego rozporządzenia, z uwzględnieniem jednak zmian wynikających z najnowszej nowelizacji KP w zakresie świadectw pracy, a także ze zmian w uprawnieniach rodzicielskich pracowników, wprowadzonych od 2.1.2016 r. Ponadto doprecyzowane zostaną przepisy budzące obecnie wątpliwości. Zmodyfikowany zostanie także pomocniczy wzór świadectwa pracy.

Zgodnie z projektem zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem w stosunku do obecnego rozporządzenia polegać będą na:

1) zamieszczeniu w rozporządzeniu katalogu wszystkich informacji, jakie powinny się znaleźć w świadectwie pracy (obecnie ich część jest określona tylko w art. 97 § 2 KP),

2) uzupełnieniu ww. katalogu o informacje odnośnie do wykorzystanych urlopów: ojcowskiego, rodzicielskiego i wychowawczego oraz podstawy prawnej ich udzielenia,

3) określeniu terminu, w którym pracownik może żądać zamieszczenia w świadectwie pracy informacji o wysokości i składnikach jego wynagrodzenia oraz uzyskanych kwalifikacjach (minimum 3 dni przed terminem wydania świadectwa pracy),

4) określeniu treści pouczenia, jakie pracodawca zamieszcza w świadectwie pracy, odnośnie do prawa pracownika wystąpienia o sprostowanie świadectwa pracy w treści samego rozporządzenia, a nie tylko w pomocniczym wzorze świadectwa,

5) określeniu nowego kręgu osób uprawnionych do wystąpienia o wydanie świadectwa pracy w razie śmierci pracownika (będą nimi małżonek lub inna osoba uprawniona do ubiegania się o rentę rodzinną w myśl przepisów o emeryturach i rentach z FUS, a w razie braku takich osób - inna osoba będąca spadkobiercą tego pracownika; wniosek będzie mógł być złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, a pracodawca będzie musiał wydać świadectwo w ciągu 7 dni),

6) określeniu terminów na wydanie nowego świadectwa pracy oraz uzupełnienie wydanego wcześniej świadectwa o informacje - w razie konieczności sprostowania świadectwa pracy albo uzupełnieniu poprzednio wydanego świadectwa pracy wskutek wydania przez sąd prawomocnego wyroku,

7) opracowaniu nowego pomocniczego wzoru świadectwa pracy uwzględniającego omówione wyżej zmiany - dodatkowo ze wzoru usunięte zostanie wymaganie opatrzenia świadectwa pracy pieczęcią pracodawcy,

uzupełnieniu i doprecyzowaniu sposobu wypełniania świadectwa pracy w tych przypadkach, w których wypełnianie świadectwa budziło największe wątpliwości w praktyce.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności