Nowelizacja Kodeksu pracy dokonana ustawą z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1268), wejdzie w życie 2.1.2016 r. Wskutek tej nowelizacji do Kodeksu pracy wprowadzono nowy art. 1868a, który zobowiązuje Ministra Pracy i Polityki Społecznej do wydania rozporządzenia określającego:

  • treść wniosków o udzielenie wszystkich urlopów związanych z rodzicielstwem (tj. urlopu macierzyńskiego, adopcyjnego, rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego), a także wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego oraz dokumentów, które pracownik dołącza do tych wniosków,
  • treść wniosku w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego, adopcyjnego, rodzicielskiego oraz dokumentów, które pracownik musi dołączać do tych wniosków,
  • treść wniosku o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który udzielił tego urlopu.

Projektowane obszerne rozporządzenie MPiPS w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków wypełnia tą delegację, określając treść wszystkich ww. wniosków oraz dokumentów. Nie zawiera ono natomiast wzorów tych wniosków. Rozporządzenie ma wejść w życie 2.1.2016 r. wraz ze zmianami w Kodeksie pracy w zakresie uprawnień rodzicielskich.

Wraz z wejściem w życie tego rozporządzenia utraci moc rozporządzenie MPiPS z 19.9.2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1139). Kwestie regulowane tym rozporządzeniem zostaną przeniesione do nowego rozporządzenia, o którym mowa wyżej.

W dniu 22.9.2015 r. projekt rozporządzenia został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.