Nowe rozporządzenie „krajowe” dotyczące tzw. progów unijnych

Rozporządzenie określa tzw. progi unijne, które ulegają od 1.1.2020 r. znacznemu obniżeniu. Oznacza to, że zamawiający częściej będą zobowiązani do stosowania tzw. procedury unijnej. Warto przy tym zwrócić uwagę, że zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia (tj. 1.1.2020 r.) stosuje się przepisy dotychczasowe.

Nowe progi unijne, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w zależności od rodzaju zamawiającego i rodzaju zamówienia przedstawia poniższa tabela 1.

Tabela 1.

Rodzaj zamawiającego

Progi unijne

w euro

od 1.1.2020 r.

Roboty budowlane

Dostawy lub usługi

Zamawiający z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej

5 350 000

139 000

Zamawiający inni niż określeni wyżej

5 350 000

214 000

Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

5 350 000

428 000

Zamawiający udzielający zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

5 350 000

428 000

Utrzymano natomiast na tym samym poziomie progi unijne dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, które wynoszą odpowiednio: 750 000 euro – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz 1 000 000 euro – w przypadku zamówień sektorowych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności