Nowe rozporządzenie dotyczące wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej

Nowe rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 62 ust. 16 ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 508 ze zm., dalej: KASU), na podstawie którego minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory upoważnień do wykonywania kontroli, o której mowa w ust. 1 (wszczęcie kontroli celno-skarbowej następuje z urzędu, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej udzielonego kontrolującemu) i 5 (kontrole wskazane w tym ustępie są wykonywane na podstawie okazywanych legitymacji służbowej oraz stałego upoważnienia do wykonywania kontroli), uwzględniając elementy upoważnienia określone w ust. 8, a także miejsca wykonywania czynności kontrolnych i ich charakter. Zgodnie z art. 62 ust. 8 KASU upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej zawiera:

1) oznaczenie organu;

2) datę i miejsce wystawienia;

3) wskazanie kontrolujących przeprowadzających kontrolę celno-skarbową;

4) oznaczenie kontrolowanego;

5) wskazanie zakresu kontroli celno-skarbowej i przewidywany termin jej zakończenia;

6) podpis osoby udzielającej upoważnienia;

7) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.

Nowe rozporządzenie określa wzór:

1) upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 KASU (załącznik nr 1 do rozporządzenia);

2) stałego upoważnienia do wykonywania kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 62 ust. 5 KASU (załącznik nr 2 do rozporządzenia).

Zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w rozporządzeniu, stałe upoważnienia do wykonywania kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 62 ust. 5 KASU, udzielone na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 7.2.2017 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 239) przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność do 31.12.2018 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności