Zgodnie z rozporządzeniem zamawiający przekazuje sprawozdanie Prezesowi UZP przy użyciu formularza umieszczonego i udostępnionego na stronach portalu internetowego UZP, zgodnego z wzorem sprawozdania stanowiącym załącznik do rozporządzenia. Nowym, istotnym dla zamawiających rozwiązaniem, jest przewidziana w rozporządzeniu możliwość dokonania korekty sprawozdania i przekazania jej Prezesowi UZP przy użyciu formularza, jeżeli zamawiający stwierdzi, że informacje zawarte w sprawozdaniu są nieaktualne lub niepoprawne.

Przygotowując sprawozdanie roczne z udzielonych zamówień za 2021 r. zamawiający powinni zwrócić szczególną uwagę na przepisy przejściowe zawarte w rozporządzeniu, ponieważ określają one różne reguły sporządzenia sprawozdania w zależności od tego, kiedy postępowanie  o udzielenie zamówienia zostało wszczęte. Zgodnie bowiem z § 4 ust. 1 rozporządzenia w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia oraz postępowań o zawarcie umowy ramowej wszczętych i niezakończonych przed 1.1.2021 r. (a więc przed wejściem w życie PrZamPubl) do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach stosuje się przepisy dotychczasowe. Natomiast na mocy § 4 ust. 2 rozporządzenia, w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia oraz postępowań o zawarcie umowy ramowej wszczętych po 31.12.2020 r., lecz przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, które:

1) zostały zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

2) nie zostały zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

–  do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach stosuje się przepisy nowego rozporządzenia.