Powyższe oznacza, że roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w 2016 r. zamawiający ma obowiązek przekazać do 1.3.2017 r. Prezesowi UZP już według nowych wymagań i na nowym formularzu. Jednocześnie – p z uwagi na to, że w 2016 r. dokonano zmiany ZamPublU, a w nowym rozporządzeniu zakres informacji objętych sprawozdaniem uległ znacznemu rozszerzeniu – należy zwrócić uwagę na pewne wyjątki wynikające z § 4 tego aktu wykonawczego.

Ważne
Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem wejścia w życie ZmZamPublU16 (tj. przed 28.7.2016 r.) nie zawiera informacji wymienionych w § 1 pkt 4 lit. j-m oraz pkt 5-8. Dotyczy to więc po pierwsze pominięcia w takiej sytuacji w wykazie postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia o wartości równej progom unijnym lub większej informacji o liczbie ofert złożonych przez wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zamówień udzielonych wykonawcy z takiego sektora, zamówień udzielonym wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia oraz liczby podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia. Po drugie, w sprawozdaniu nie znajdą się w odniesieniu do postępowań wszczętych przed ZmZamPublU16 kwestie związane z wystąpieniem relacji określonej w art. 17 ust. 1 ZamPublU albo w art. 24 ust. 5 pkt 3, lub w których wykonawcy zawarli porozumienie mające na celu ograniczenie konkurencji, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 20 ZamPublU, informacje dotyczące usług społecznych, a także aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych.

Utrzymana została forma przekazywania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego UZP.

Wzór sprawozdania rocznego stanowi załącznik do rozporządzenia, a jego treść została podzielona na 10 części w zależności m.in. od tego, jakiej wartości udzielano zamówień i jaki zamawiający tego dokonywał.

Część ogólna sprawozdania

Część I sprawozdania ma charakter ogólny i służy identyfikacji zamawiającego, ponieważ należy w niej zamieścić m.in. nazwę zamawiającego, adres, REGON i NIP, rodzaj zamawiającego (np. administracja rządowa centralna, podmiot prawa publicznego), imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów, a w przypadku zamówień sektorowych – także oznaczenie głównego przedmiotu lub przedmiotów działalności.

Zamówienia klasyczne od 30 000 euro do progów unijnych

Część II sprawozdania dotyczy informacji o zamówieniach klasycznych o wartości przekraczającej 30 000 euro, a mniejszej od progów unijnych. W podziale na rodzaje zamówień (roboty budowlane, dostawy, usługi) oraz tryby udzielania zamówienia lub tryby odpowiednio wykorzystywane do zawarcia umowy ramowej, zamawiający ma obowiązek podać liczbę postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej oraz wartość zawartych umów (umów ramowych) netto w roku, którego dotyczy sprawozdanie (np. w 2016 r.). Wartości te ujmuje się w sprawozdaniu rocznym nawet, gdy umowy nie zostały jeszcze w całości wykonane i zamawiający nie wydatkował całych kwot, na jakie zostały zawarte umowy.

Zamówienia sektorowe oraz w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa do progów unijnych

W części III i IV sprawozdania rocznego wymaga się przedstawienia informacji odpowiednio o zamówieniach sektorowych oraz zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o wartości większej niż 30 000 euro i mniejszej niż progi unijne właściwe dla takich zamówień. W przypadku zamówień sektorowych są to tylko informacje o wartości zawartych umów bez VAT w podziale na przedmioty działalności (np. sektor elektroenergetyczny, usługi pocztowe) i na rodzaje zamówień (roboty budowlane, dostawy, usługi). Natomiast w odniesieniu do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o ww. wartości w sprawozdaniu podaje się w podziale na tryby udzielania zamówienia albo zawarcia umowy ramowej tylko informacje o liczbie postępowań na roboty budowlane zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej oraz o wartości zawartych umów bez VAT.

Zamówienia o wartości równej progom unijnym lub większej

W przypadku udzielonych zamówień klasycznych, sektorowych lub w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o wartości równej progom unijnym lub większej zamawiający wypełnia oddzielnie dla każdego z tych rodzajów zamówień część V sprawozdania rocznego. Ta część wymaga od zamawiającego zebrania oraz podania kilkunastu szczegółowych informacji. Poza ogólnymi danymi niezbędnymi do zidentyfikowania zamówienia (tj. np. numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym UE, rodzaj i przedmiot zamówienia) należy podać liczbę złożonych ofert (także ofert częściowych i wariantowych, lecz z pominięciem ofert złożonych po upływie terminu składania ofert), liczbę odrzuconych ofert oraz liczbę ofert złożonych przez wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto niezbędne jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy zamówienie zostało udzielone wykonawcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw czy też wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie. Dodatkowo wymaga się podania liczby podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.

Postępowania z zakłóceniem konkurencji lub konfliktem interesów

Obowiązkiem sprawozdawczym w części VI objęto informacje dotyczące zamówień, do których stosuje się przepisy ZamPublU (zamówienia klasyczne, sektorowe, w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa), jeżeli było zawarte między wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji (art. 24 ust. 1 pkt 20 ZamPublU) lub wystąpił relacja powodująca tzw. konflikt interesów (art. 17 ust. 1, art. 24 ust. 5 pkt 3 ZamPublU).

Zamawiający podaje w tej części sprawozdania numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP albo w Dzienniku Urzędowym UE (dotyczy ogłoszeń obowiązkowych), rodzaj zamówienia, przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie kodów CPV, tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej, a także liczbę przypadków wystąpienia konfliktu interesów w rozumieniu art. 17 ust.1 ZamPublU. W odniesieniu do porozumień mających na celu zakłócenie konkurencji niezbędne jest podanie liczby wykrytych takich porozumień oraz liczby wykonawców wykluczonych z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 20 ZamPublU.

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Zamawiający ma nowy obowiązek polegający na zamieszczeniu w części VII informacji na temat zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi (klasyczne, sektorowe). Dotyczy on usług, do których stosuje się przepisy ZamPublU, zarówno o wartości przekraczającej, równej, jak i mniejszej od progu określonego w art. 138g ust. 1 i art. 138o ZamPublU. Niezbędne jest podanie szczegółowych informacji dotyczących tego rodzaju usług, w tym opisanie usługi zgodnie z załącznikiem XIV do dyrektywy 2014/24/UE albo załącznikiem XVII do dyrektywy 2014/25/UE oraz przedmiotu zamówienia ze wskazaniem kodów CPV, a także podanie czy zostało udzielone zamówienie zastrzeżone na usługi zdrowotne, społeczne lub kulturalne, o którym mowa w art. 138p ZamPublU. Ponadto trzeba posiadać i zamieścić m.in. dane o liczbie złożonych ofert, liczbie ofert od wykonawców z innych państw członkowskich UE oraz liczbie podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia (tj. angażowanych w wykonanie zamówienia w roku, w którym została zawarta umowa).

Zamówienia uwzględniające aspekty społeczne

W części VIII sprawozdania zamawiający musi zamieścić dość szczegółowe informacje o zamówieniach, do których stosuje się przepisy ZamPublU, uwzględniające aspekty społeczne. Zamówienia ujęte w tej części mogą być ujęte także w innych sekcjach sprawozdania. Ponadto ta część dotyczy zakończonych postępowań i wypełnia się ją oddzielnie dla zamówień klasycznych, sektorowych oraz w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Oprócz informacji ogólnych służących identyfikacji zamówienia, niezbędne jest podanie, czy zamówienie zostało udzielone jako zamówienie zastrzeżone, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ZamPublU.

W zakresie aspektów społecznych zastosowanych w opisie przedmiotu zamówienia zamawiający zamieszcza informacje, czy w przypadku danego zamówienia miało miejsce odwołanie się do:

  • zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a ZamPublU),
  • aspektów społecznych związanych z realizacją zamówienia, w tym związanych z zatrudnieniem (art. 29 ust. 4 ZamPublU),
  • dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania dla wszystkich użytkowników (art. 29 ust. 5 ZamPublU),
  • oznakowania (art. 30a ZamPublU) związanego z aspektami społecznymi.

Sprawozdanie obejmuje też aspekty społeczne określone w kryteriach oceny ofert tj. odwołanie się do oznakowania z art. 30a ZamPublU bądź do innych aspektów społecznych.

Zamówienia uwzględniające aspekty środowiskowych lub innowacyjne

Nowy element sprawozdania rocznego stanowią informacje wymagane od wszystkich zamawiających w części IX tj. na temat zamówień, do których stosuje się przepisy ZamPublU, uwzględniających aspekty środowiskowe lub innowacyjne. Trzeba będzie więc przygotować i przekazać Prezesowi UZP oprócz ogólnych danych identyfikujących te postępowania także informacje o tym, czy postępowanie, w którym uwzględniono aspekty środowiskowe lub innowacyjne zostało unieważnione oraz informacje o tym, czy zastosowano:

  • odwołanie do systemów i środków zarządzania środowiskowego w ramach warunków udziału w postępowaniu,
  • aspekty środowiskowe w opisie przedmiotu zamówienia w postaci odwołania do aspektów środowiskowych związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ZamPublU lub odwołania do oznakowania, o którym mowa w art. 30a ZamPublU,
  • aspekty środowiskowe w kryteriach oceny ofert poprzez odwołanie do oznakowania związanego z aspektami środowiskowymi, poprzez zastosowanie kryterium kosztu z wykorzystaniem rachunku kosztów cyklu życia lub przez odwołanie do innych aspektów środowiskowych, w tym efektywności energetycznej przedmiotu zamówienia,
  • wymagania dotyczące aspektów związanych z innowacyjnością zawarte w opisie przedmiotu zamówienia oraz w ramach kryteriów oceny ofert.

Zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur ZamPublU

Zamawiający zobowiązani są podawać w sprawozdaniu rocznym informacje na temat zamówień udzielonych z wyłączeniem procedur określonych przepisami ZamPublU (część X). Rodzaj wyłączeń wyszczególnionych w tej części został dostosowany do zmian wprowadzonych ZmZamPublU16.

Jedną z najistotniejszych pozycji części X jest wiersz 1, w którym podaje się łączną wartość udzielonych zamówień (bez VAT) w zł tj. zamówień, których wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ZamPublU (30 000 euro), nieujętych w innych sekcjach sprawozdania rocznego. Wymóg podania tylko łącznej wartości udzielonych zamówień (bez VAT) dotyczy także zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa udzielonych na dostawy i usługi o wartości mniejszej od progów unijnych.

W odniesieniu do zamówień udzielonych na podstawie wymienionych w tej części wyłączeń spod ZamPublU (poz. 4-63) m.in. na podstawie art. 4 pkt 1 lit. a i b, pkt 1a, pkt 1b, pkt 3 lit. a, e, ea, g, h, i, j, ja, pkt 5 lit. a-d, pkt 5b, pkt 5c lit. a, art. 4b, art. 4d, art. 136-138 ZamPublU wymaga się podania informacji o liczbie udzielonych zamówień i łącznej ich wartości (bez VAT) w zł. W poz. 4-63 nie uwzględnia się zamówień, których wartość nie przekracza 30 000 euro.