Nowe rozporządzenie dotyczące finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych

1. Omówienie przepisów

Rozporządzenie określa:

  • szczegółowy tryb i terminy składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie finansowego wsparcia przedsięwzięć, o których mowa w art. 4 ustawy z 8.12.2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 833 ze zm.; dalej: FinWspLokBezdU), mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych;
  • zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek o udzielenie finansowego wsparcia;
  • kryteria oceny wniosku;
  • wzór formularza rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia, na które udzielono wsparcia.

2. Komentarz

Przepisy FinWspLokBezdU regulują zasady udzielania wsparcia finansowego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia, w wyniku którego powstaną różnego rodzaju lokale socjalne.

Jak wynika z art. 4 FinWspLokBezdU, finansowego wsparcia udziela się gminie, związkowi międzygminnemu albo organizacji pożytku publicznego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia, w wyniku którego powstaną noclegownie lub domy dla bezdomnych lub nastąpi zwiększenie powierzchni użytkowej pomieszczeń mieszkalnych, w tym sypialni, w istniejącej noclegowni lub domu dla bezdomnych.

Finansowego wsparcia udziela Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) na wniosek złożony przez inwestora. Wnioski o udzielenie finansowego wsparcia są przyjmowane przez BGK dwa razy w roku kalendarzowym, w pierwszym i drugim półroczu (art. 9 FinWspLokBezdU).

Z nowego rozporządzenia wynika m.in., że wniosek składa się w BGK od 1 marca do 31 marca i od 1 września do 30 września każdego roku. Za dzień złożenia wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego uznaje się dzień nadania wniosku przesyłką rejestrowaną w placówce pocztowej tego operatora.

Uwaga!
Zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek określono w załączniku nr 1 do rozporządzenia, natomiast kryteria oceny wniosku - w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Do wniosku trzeba dołączyć wiele dokumentów wymienionych w § 3 ust. 3 rozporządzenia, tj. m.in.:

  • dokumenty potwierdzające prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, której dotyczy przedsięwzięcie,
  • potwierdzoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopię decyzji o pozwoleniu na budowę opatrzonej klauzulą organu wydającego tę decyzję stwierdzającą, że decyzja stała się wykonalna - jeżeli planowany zakres robót wymaga pozwolenia na budowę lub potwierdzoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopię zgłoszenia oraz oświadczenie wnioskodawcy o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ, gdy na zgłoszeniu nie ma adnotacji właściwego organu o niewniesieniu sprzeciwu,
  • dokumentację projektową, w tym projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu z wyraźnie zaznaczonymi granicami nieruchomości,
  • dokumenty potwierdzające koszty przedsięwzięcia,
  • potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń o nadaniu wnioskodawcy REGON oraz NIP - w przypadku gdy wnioskodawca składa wniosek po raz pierwszy.

Ponadto, w załączniku nr 3 do rozporządzenia określono wzór formularza, na którym dokonuje się rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności