Nowe rozporządzenie będzie zatem musiało uregulować sposób przeprowadzania egzaminu eksternistycznego z zakresu ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych. Projekt rozporządzenia przewiduje również zmiany w przeprowadzaniu egzaminu eksternistycznego z zakresu branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego przeprowadzanego w zakresie jednej kwalifikacji.

Czas trwania egzaminu eksternistycznego

W § 18 projektu nowego rozporządzenia ujednolicono czas trwania egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych w przypadku egzaminu z zakresu:

 1. obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania szkoły podstawowej dla dorosłych,
 2. obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,
 3. wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej,
 4. wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,
 5. wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej
 6. szkoły II stopnia. 

Z uwagi na fakt, że egzamin z zakresu ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych zawiera więcej zadań otwartych (wymagających krótkiej odpowiedzi) oraz zadań wymagających zredagowania dłuższej pisemnej wypowiedzi na określony temat, w porównaniu do egzaminu z zakresu sześcioletniej szkoły podstawowej, który trwał 90 minut, projekt zakłada wydłużenie czasu trwania tego egzaminu. Wszystkie egzaminy eksternistyczne będą trwały od 120 do 150 minut.

Wynagrodzenie dla egzaminatorów

Projekt przewiduje w § 35 ustalenie nowej stawki wysokości wynagrodzenia dla egzaminatorów sprawdzających i oceniających arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi z egzaminu eksternistycznego z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania szkoły podstawowej dla dorosłych. Egzamin z zakresu szkoły ośmioletniej podstawowej jest bardziej rozbudowany i zawiera więcej zadań otwartych oraz wymagających dłuższej pisemnej wypowiedzi niż egzamin ze szkoły 6-letniej. Egzaminatorzy muszą zatem poświęcić więcej czasu na jego sprawdzenie. Nową stawkę ustalono na poziomie 0,40% stawki, czyli 0,40% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, określonego na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 KartaNauczU.

Zawody, w zakresie których nie przeprowadza się egzaminów eksternistycznych

Załączniki do rozporządzenia zawierają wykaz zawodów, w zakresie których nie przeprowadza się egzaminu eksternistycznego zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. W stosunku do rozporządzenia z 2012 r. w projekcie rozporządzenia w załączniku z wykazu zawodów usunięto zawody ratownik medyczny i dietetyk, ponieważ od roku szkolnego 2013/2014 nie prowadzi się już naboru do szkół kształcących w tych zawodach.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych

W § 9 projektu określa się tryb wnoszenia wniosku o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych i egzaminów eksternistycznych zawodowych oraz określa dokumenty, które należy złożyć, by zostać dopuszczonym do egzaminu. W stosunku do rozporządzenia z 2012 r. w treści wniosku trzeba będzie podać nie, jak dotychczas, adres zamieszkania, ale dane kontaktowe: adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej oraz – jeśli osoba ubiegająca się do dopuszczenie do egzaminów posiada – numer telefonu.

Stosownie do § 4 projektu rozporządzenia do egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia dopuszcza się m.in. osobę, która:

 1. ukończyła branżową szkołę I stopnia, albo
 2. ukończyła zasadniczą szkołę zawodową, albo
 3. zdała egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, albo
 4. zdała egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej.

Dzięki projektowanemu rozwiązaniu szkołę branżową II stopnia będą mogły ukończyć osoby, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową, albo zdały egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej i z różnych przyczyn nie podjęły dalszej nauki. Z kolei do egzaminu eksternistycznego zawodowego (dotychczas egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie) w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie dopuszcza się osobę, która:

 1. ukończyła gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową oraz
 2. co najmniej dwa lata kształciła się lub pracowała w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację, zgodnie z klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego.