Zgodnie z przepisem przejściowym zawartym w § 21 ust. 1 rozporządzenia do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych i niezakończonych przed 1.1.2022 r., w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, stosuje się przepisy dotychczasowe. Natomiast w § 21 ust. 2 rozporządzenia określono, że w celu przygotowania lub przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia wszczynanego po 31.12.2021 r. zamawiający może korzystać z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub programu funkcjonalno-użytkowego, sporządzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, o ile w dacie ich sporządzenia spełniały one wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2.9.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).