Rozporządzenie określa:

 • oznaczenie celów wydania wiz Schengen lub wiz krajowych, z wyłączeniem tranzytowej wizy lotniskowej, o której mowa w art. 2 pkt 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z 13.7.2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz.Urz. UE L 243 z 15.9.2009, s. 1 ze zm.), wizy Schengen wydawanej w celu tranzytu oraz wiz wydawanych członkom misji dyplomatycznych lub urzędów konsularnych państw obcych lub innym osobom zrównanym z nimi pod względem przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych oraz członkom ich rodzin;
 • wzór blankietu wizowego, o którym mowa w art. 78 ust. 1 CudzU, chodzi o naklejkę wizową w dokumencie podróży (załącznik nr 1 do rozporządzenia);
 • wzór formularza wniosku o wydanie wizy krajowej (załącznik nr 2 do rozporządzenia) i szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii dołączane do wniosku;
 • sposób odnotowywania przyjęcia wniosku o wydanie wizy krajowej;
 • sposób przekazywania Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców danych wymienionych we wniosku o wydanie wizy przez ministra właściwego do spraw zagranicznych albo konsula oraz informacji o wydaniu wizy Schengen przez konsula, Komendanta Głównego Straży Granicznej i ministra właściwego do spraw zagranicznych;
 • wzór formularza, na którym wydaje się decyzję o odmowie wydania wizy krajowej (załącznik nr 3 do rozporządzenia);
 • wzór formularza, na którym wydaje się decyzję, o której mowa w art. 76 ust. 4 CudzU, czyli decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji o odmowie wydania wizy Schengen lub wizy krajowej (załącznik nr 4 do rozporządzenia);
 • sposób umieszczania naklejki wizowej wizy krajowej w dokumencie podróży lub na osobnym blankiecie wizowym;
 • sposób unieważniania naklejki wizowej wizy krajowej w przypadku, o którym mowa w art. 79 ust. 2 CudzU, zgodnie z którym jeżeli błąd został wykryty po umieszczeniu naklejki wizowej wizy krajowej w dokumencie podróży lub na blankiecie wizowym, minister właściwy do spraw zagranicznych, konsul lub komendant placówki Straży Granicznej unieważnia naklejkę wizową wizy krajowej, a w dokumencie podróży lub na blankiecie wizowym umieszcza nową naklejkę.

W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 984 opublikowano rozporządzenie MSWiA z 25.5.2021 r. w sprawie unieważniania i cofania wiz dla cudzoziemców.

Rozporządzenie określa:

 • sposób odnotowywania przez konsula, ministra właściwego do spraw zagranicznych, komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej wydania decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy Schengen lub wizy krajowej w dokumencie podróży lub na osobnym blankiecie wizowym;
 • wzór formularza, na którym wydaje się decyzję o unieważnieniu lub cofnięciu wizy krajowej (załącznik nr 1 do rozporządzenia);
 • wzór formularza, na którym wydaje się decyzję, o której mowa w art. 93 ust. 4 CudzU, czyli decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen lub wizy krajowej (załącznik nr 2 do rozporządzenia).

Wydanie decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy Schengen lub wizy krajowej konsul, minister spraw zagranicznych, komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej odnotowują w dokumencie podróży lub na osobnym blankiecie wizowym, opatrując wizę stemplem „UNIEWAŻNIONO” lub „COFNIĘTO”; optycznie zmienny element naklejki wizowej, element zabezpieczający zwany „efektem obrazu ukrytego” oraz napis „wiza” unieważnia się przez przekreślenie.

Ważne

Obydwa rozporządzenia obowiązują od 1.6.2021 r.

Wizę krajową, co do zasady, wydaje albo odmawia jej wydania konsul. Jednak wizę może również wydać albo odmówić jej wydania minister spraw zagranicznych, m.in. w przypadku, gdy wniosek o wydanie wizy został złożony w państwie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 8 CudzU. W związku z tym, na podstawie tej delegacji ustawowej w Dz.U. z 2021 r. pod poz. 993 opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z 28.5.2021 r. w sprawie państw, w których cudzoziemcy mogą składać wnioski o wydanie wizy przez ministra właściwego do spraw zagranicznych. Takim państwem jest Republika Białorusi. Rozporządzenie wchodzi w życie 15.6.2021 r.