Wejście w życie ustawy z 20.2.2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, której zasadniczym celem było wprowadzenie zasad oceniania i klasyfikowania uczniów do ustawy o systemie oświaty, spowodowało również uchylenie 30.3.2015 r. rozporządzenia MKiDN z 12.8.2010 r. w sprawie dotacji przyznawanych publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2010 r. Nr 162, poz. 1090 ze zm.) oraz rozporządzenia MKiDN 12.8.2010 r. w sprawie dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom artystycznym (Dz.U. z 2010 r. Nr 162, poz. 1091 ze zm.).

Przedmiotowe rozporządzenia zostały zastąpione:

1) rozporządzeniem MKiDN z 10.8.2015 r. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1354), które weszło w życie 25.9.2015 r.,

2) rozporządzeniem MKiDN z 11.8.2015 r. w sprawie dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1353), które weszło w życie 25.9.2015 r.

Rozporządzenie w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne

W nowym rozporządzeniu warto zwrócić uwagę na § 2 – podstawę obliczenia dotacji. W porównaniu z poprzednim rozporządzeniem dookreślono, że dotacja dla szkoły posiadającej internat jest liczona na podstawie bieżących wydatków ustalonych dla szkoły artystycznej z internatem w przeliczeniu na jednego ucznia z uwzględnieniem rzeczywistej liczby uczniów w szkole . Dodatkowo w nowym rozporządzeniu uregulowano przypadek przekazywania dotacji dla szkoły składającej wniosek o udzielenie dotacji, której typ odpowiada typowi szkoły określonemu w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 OświatU, a którego typu nie prowadzi minister. W tym zakresie uwzględniono również regulację odnoszącą się do szkół posiadających internat. Przypomnijmy, że 1.9.2015 r. weszło w życie rozporządzenie MKiDN z 6.8.2015 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1210), którego podstawą wydania był właśnie art. 9 ust. 3 OświatU.

Oczywiście rozporządzenie nie zmienia trybu przyznawania dotacji przez Centrum Edukacji Artystycznej, ani nie zmienia terminu składania wniosku o dotację. Nowe rozporządzenie wprowadziło nowe rozwiązania dotyczące kontroli wykorzystywania dotacji – uściślono jej zakres tak, aby kontroli podlegała nie tylko prawidłowość wykorzystania dotacji, lecz również prawidłowość jej pobrania (§ 11 ust. 1 rozporządzenia). Ponadto w rozporządzeniu został uregulowany przypadek, kiedy szkoła nie przekazuje, albo nie przekazuje w terminie oświadczenia o liczbie uczniów i poniesionych wydatkach sfinansowanych z udzielonej miesięcznej części dotacji, albo korekty oświadczenia lub stosownego wyjaśnienia nieprawidłowości wykazanych podczas dokonywanej weryfikacji przez Centrum (§ 8 rozporządzenia). W takiej sytuacji szkoła otrzyma dotację w wysokości ustalonej na podstawieostatnio złożonego oświadczenia albo korekty oświadczenia. W § 9 wprowadzono obowiązek sporządzania przez szkoły rocznego rozliczenia z pobrania i wykorzystania dotacji. Rozliczenie roczne będzie można złożyć w formie elektronicznej, bądź papierowej. Termin złożenia rozliczenia to 31 stycznia roku następującego po roku, w którym szkoła otrzymała dotację. Rozliczenie będzie musiało zawierać:

1) informację o rzeczywistej liczbie uczniów z podziałem miesięcznym, podaną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania;

2) wykaz wydatków poniesionych i uwzględnionych w ewidencji księgowej szkoły według kategorii, o których mowa w art. 80 ust. 3d OświatU, czyli:

a) pokrycie wydatków bieżących szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, w tym na:

  • wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego,
  • sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 5 ust. 7 OświatU,

– z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego;

b) zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących:

  • książki i inne zbiory biblioteczne,
  • środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach, przedszkolach i placówkach,
  • sprzęt rekreacyjny i sportowy,
  • meble,
  • pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.

Z kolei obowiązek sporządzania miesięcznych rozliczeń określony w § 5 „starego” rozporządzenia został zastąpiony obowiązkiem sporządzania comiesięcznych oświadczeń o liczbie uczniów i poniesionych wydatkach sfinansowanych z udzielonej części dotacji przypadającej na dany miesiąc (§ 5 „nowego” rozporządzenia). Oświadczenie, składane w wersji papierowej, bądź elektronicznej, powinno zawierać:

1) informację o rzeczywistej liczbie uczniów od początku roku kalendarzowego do miesiąca, za który składane jest oświadczenie, z wyodrębnioną liczbą uczniów w miesiącu, którego dotyczy oświadczenie, podaną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania;

2) informację o planowanej liczbie uczniów, wynikającej z dokumentacji przebiegu nauczania, w miesiącu następującym po miesiącu, którego dotyczy oświadczenie;

3) korektę liczby uczniów ze wskazaniem, którego miesiąca dotyczy korekta, i różnicy pomiędzy stanem wykazanym w poprzednich oświadczeniach a stanem faktycznym;

4) wykaz wydatków poniesionych i uwzględnionych w ewidencji księgowej szkoły według kategorii, o których mowa w art. 80 ust. 3d ustawy, od początku roku kalendarzowego z wyodrębnieniem wydatków w miesiącu, którego dotyczy oświadczenie.

Ważne
Podkreślenia wymaga, że Centrum Edukacji Artystycznej będzie dokonywało weryfikacji rozliczenia rocznego z wykorzystanej dotacji pod względem prawidłowości i zgodności z danymi zawartymi w oświadczeniach złożonych przez szkołę w ciągu roku, za który szkoła rozlicza dotację, oraz z danymi zawartymi we wniosku o udzielenie dotacji na dany rok (§ 10 rozporządzenia).

Rozporządzenie w sprawie dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych

W rozporządzeniu w sprawie dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych wprowadzono zmiany tożsamej treści, co zmiany w rozporządzeniu w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne, tj.:

1) dookreślono podstawę obliczania dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych z internatem – § 2 ust. 1 rozporządzenia);

2) wprowadzono podstawę do obliczania dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych odpowiadających typowi szkół wskazanych w rozporządzeniu MKiDN z 6.8.2015 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1210) – § 2 ust. 2 rozporządzenia);

3) zamieniono obowiązek sporządzania miesięcznych rozliczeń na obowiązek sporządzania miesięcznych oświadczeń o liczbie uczniów i poniesionych wydatkach sfinansowanych z udzielonej części dotacji przypadającej na dany miesiąc – § 5 rozporządzenia;

4) dookreślono mechanizm przekazywania dotacji w przypadku gdy niepubliczna szkoła artystyczna nie złoży w terminie oświadczenia o liczbie uczniów i poniesionych wydatkach sfinansowanych z udzielonej części dotacji przypadającej na dany miesiąc – § 8 rozporządzenia;

5) wprowadzono obowiązek sporządzania rocznego rozliczania z pobrania i wykorzystania dotacji – § 9 rozporządzenia;

doprecyzowano, że kontrola zlecana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej może dotyczyć prawidłowości wykorzystywania dotacji jak również prawidłowości pobrania dotacji – § 11 rozporządzenia.