Z początkiem roku szkolnego 2016/2017 weszły w życie nowe rozporządzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) dotyczące szkół artystycznych:

1) z dniem 1.9.2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa (MKiDZ) z 26.8.2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2016 r., poz. 1375), które zastąpiło rozporządzenie MKiDN z 24.8.2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118);

2) z dniem 8.9.2016 r. weszło w życie rozporządzenie MKiDZ z 7.9.2016 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz.U. poz. 1408), które zastąpiło rozporządzenie MKiDN z 20.5.2014 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 785).

Zmiany w sposobie prowadzenia dokumentacji szkolnej

Nowe rozporządzenie dostosowuje stan prawny do rozporządzenia w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania wydanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) dotyczącego szkół ogólnych:

1) wprowadzenie spisu dokumentów, na podstawie których dokonuje się wpisów w księdze uczniów (§2 rozporządzenia);

2) wprowadzenie możliwości innego uszeregowania nazwisk uczniów w dzienniku lekcyjnym niż w porządku alfabetycznym; porządek uszeregowania nazwisk w dzienniku ustala dyrektor szkoły (§3 ust. 4 rozporządzenia);

3) wprowadzenie możliwości dołączania do dziennika lekcyjnego bieżących ocen opisowych, śródrocznych i rocznych lub semestralnych ocen klasyfikacyjnych klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 44i ust. 1 pkt 2, ust. 2, 4 i 7 ustawy z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156; dalej: SysOśwU) (§4 ust. 7 rozporządzenia);

4) wprowadzenie możliwości dołączania do arkusza ocen ucznia śródrocznych i rocznych opisowych oceny klasyfikacyjnych z zachowania, o których mowa w art. 44i ust. 1 pkt 2, ust. 4 i 7 SysOśwU, sporządzonych komputerowo w postaci wydruku podpisanego przez odpowiednio nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne albo wychowawcę klasy (§5 ust. 5 rozporządzenia);

5) wprowadzenia obowiązku szkoły udzielenia bezpłatnego wglądu rodzicom do dziennika elektronicznego, w zakresie dotyczącym ich dzieci (§ 10 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia);

6) wprowadzenie przepisów regulujących postępowanie z arkuszem ocen ucznia w razie jego przejścia do innej szkoły; procedurę prawną uzależnia się od okresu nauki, po którym przeniesienie następuje: jeżeli uczeń lub słuchacz odbył przynajmniej jeden rok (semestr) nauki w danej szkole, do szkoły docelowej przesyła się poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopię arkusza ocen a gdy uczeń pobierał w danej szkole naukę krócej – do szkoły docelowej wysyła się zaświadczenie o przebiegu nauczania ucznia (§ 5 ust. 10 i 11 rozporządzenia).

Protokoły rady pedagogicznej jako dokumenty przebiegu nauczania

Drugą kategorią wprowadzanych zmian są te, które uwzględniają opinię środowiska nauczycieli szkolnictwa artystycznego. W ramach postulatów środowiska nauczycielskiego wprowadzano przepis wskazujący, że dokumentację przebiegu nauczania stanowią obok uchwał rady pedagogicznej dotyczących klasyfikowania i promowania uczniów, protokoły zebrań rady pedagogicznej (§ 1 ust. 2 rozporządzenia). Jednocześnie w § 9 rozporządzenia określono zasady sporządzania protokołów zebrań rady pedagogicznej.

Ważne
Protokoły muszą być sporządzone w formie pisemnej (ręcznej lub wydruk komputerowy). Każda strona protokołu musi mieć numer i być opatrzona parafami dyrektora szkoły, protokolanta lub innego nauczyciela wskazanego przez radę pedagogiczną do protokołowania. Wymagane jest opatrzenie pieczęcią oraz podpisem dyrektora szkoły i osoby sporządzającej protokół. Gdy protokoły sporządzane są na osobnych kartach, po ostatnim zebraniu rady pedagogicznej w danym roku szkolnym protokoły zszywa się w kolejności chronologicznej, a miejsca zszycia opatruje pieczęcią szkoły w sposób uniemożliwiający usunięcie kart.

Wpisy w księdze uczniów

Rozporządzenie przewiduje również ułatwienia w prowadzeniu dokumentacji. Dane adresowe uczniów będą wpisywane tylko do księgi uczniów. Nie będzie powielania tych informacji w dziennikach lekcyjnych, gdzie wpisywane będą tylko informacje ułatwiające kontakt z rodzicami uczniów (numer telefonu rodzica, adres poczty elektronicznej). Uwzględniając specyfikę wszelkich typów szkół artystycznych, dotychczasowe wyliczenia typów szkół zastąpiono wyliczeniem ze względu na realizowanie podstawy programowej w zakresie zajęć edukacyjnych ogólnokształcących.

Wpisów w księdze uczniów dokonuje się chronologicznie, według dat rozpoczęcia przez ucznia nauki w danej szkole (§ 2 ust. 3 rozporządzenia). Rozwiązanie to ułatwi prowadzenie dokumentacji, której nie będzie się zakładać dla ucznia, który dostał się do szkoły artystycznej, ale nie podjął w niej nauki.

Ważne
W wyniku zmian zrezygnowano z wyróżniania członków państwowych komisji egzaminacyjnych w gronie potencjalnych świadków zeznających w procedurze odtworzenia zniszczonej dokumentacji przebiegu nauczania (§12 ust. 2 rozporządzenia). Ma to na celu usprawnienie procesu odtwarzania dokumentacji. Nie w każdej sytuacji przy odtworzeniu będzie koniecznie przesłuchiwanie członków państwowych komisji egzaminacyjnych.

Ramowe plany nauczania po nowemu, czyli powrót starego

Po wejściu w życie rozporządzenia MKiDN z 20.5.2014 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 785), resort przeprowadził prace pilotażowe i konsultacyjne polegających na weryfikacji zmian wprowadzonych rozporządzeniem. Skupiono się na badaniu praktycznego procesu kształcenia według nowoprzyjętej formuły w poszczególnych typach szkół artystycznych. Starano się uzyskać informacje zwrotne od bezpośrednich adresatów wskazanych przepisów, czyli środowiska nauczycielskiego szkół i placówek artystycznych, ale przede wszystkim rodziców i uczniów szkół artystycznych. Stwierdzono, że nowe rozwiązania dały negatywne efekty, bądź nie zostały wdrożone w szkołach w ogóle, ze względu na brak zainteresowania uczniów i nauczycieli. W związku z powyższym nowe rozporządzenie nawiązuje do rozwiązań opisanych w rozporządzeniu MKiS z 24.11.1998 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz.U. z 1999 r. Nr 2, poz. 8) z jednoczesnym unowocześnionym podejściem do kształcenia artystycznego.

W zakresie szkoły muzycznej I stopnia i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia zrezygnowano z wprowadzania dwóch działów kształcenia: instrumentalnego i muzykowania zespołowego. Pozostawiono kształcenie wyłącznie indywidualne, które było dotychczasowym działem instrumentalny. Ponadto rozdzielono zajęcia rytmiki i kształcenia słuchu oraz kształcenia słuchu i audycji muzycznych. W szkołach muzycznych II stopnia i ogólnokształcących szkołach II stopnia wprowadzono oddzielne tabele ramowych planów nauczania dla poszczególnych specjalności. Jednocześnie wprowadzono ramowe plany nauczania dla specjalności instrumentalistyka jazzowa i wokalistyka jazzowa, rezygnując z pozostałych specjalności w zakresie muzyki rozrywkowej oraz ze specjalności w zakresie muzyki dawnej.

W ogólnokształcących szkołach sztuk pięknych i liceach plastycznych zrezygnowano z modułowego ujęcia zajęć uzupełniających do wyboru. Zmiany w zakresie szkół baletowych i szkół sztuki tańca polegają na przydziale godzin na poszczególne przedmioty zawodowe, bez zasadniczych zmian w sumarycznej liczbie realizowanych godzin. W placówkach artystycznych zmienia się długość cyklu kształcenia w ognisku artystycznym w specjalności plastycznej z 2 do 3 lat, przy zachowaniu tej samej puli godzin dydaktycznych. W szkołach muzycznych I i II stopnia, ogólnokształcących szkołach muzycznych, ogólnokształcących szkołach baletowych i szkołach sztuki tańca w zakresie zajęć edukacyjnych i artystycznych przywrócono ramowe plany z jednoznacznym wskazanie zajęć dodatkowych. W szkołach artystycznych, które prowadzą także kształcenie ogólne na poziomie liceum ogólnokształcącego, wprowadzano obligatoryjny wybór dwóch przedmiotów obowiązkowych, które uczeń ma realizować w zakresie rozszerzonym.