W kontekście działalności gmin w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na uwagę zasługuje w szczególności nowo projektowany zapis art. 6r ust. 2da CzystGmU. Z jego treści wynika zaś, że:

Rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy:

1) środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2–2c, lub

2) celem jest obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli nieruchomości.

Wskazana regulacja jest rozwiązaniem rewolucyjnym w kontekście aktualnego brzmienia zapisów art. 6r ust. ust. 2-2b CzystGmU, z których wynika założenie o bilansowaniu się dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jak bowiem wynika z ust. 2:

2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) obsługi administracyjnej tego systemu;

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z kolei, z ust. 21-2b m.in. wynika, że:

2a. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

2aa. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

Warto więc zauważyć, że w aktualnym stanie prawnym koszty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi mogą być zasadniczo pokrywane wpływami z ww. opłat. Projektowany nowy przepis w art. 6r ust. 2da stanowi więc wyłom od tej zasady. Zresztą, zwrócono uwagę na ten fakt w uzasadnieniu ww. projektu, gdzie m.in. wskazano, że:

Niemniej jednak, jak wskazują JST, w obecnej sytuacji na rynku sprzedaży surowców wtórnych, dochody pozyskiwane przez gminy nie dają możliwości pozyskania odpowiednio wysokich dochodów, tak aby można było przeznaczyć je na system gospodarki odpadami. Zatem zasadne jest umożliwienie gminom dopłacania z innych środków własnych do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Gminy będą mogły z skorzystać tego przepisu w sytuacjach nadzwyczajnych, np. w przypadku wzrostu cen za zagospodarowanie odpadów, co przekłada się na brak możliwości pokrycia wszystkich kosztów z pobranych od mieszkańców opłat.

Podsumowując, wskazaną nową regulację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pewnością należy ocenić pozytywnie. Umożliwi ona gminom dopłacanie do całego systemu gospodarowanie odpadami z innych własnych źródeł, co z pewnością usprawni cały system pod względem wydolności organizacyjnej.