Nowe regulacje dotyczące projektu ustawy budżetowej

Delegację ustawową do wydania rozporządzenia zawarto w art. 138 ust. 6 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.). Przedmiotowe rozporządzenie, w odróżnieniu od rozporządzenia z roku ubiegłego, ma charakter uniwersalny, tj. służy zapewnieniu narzędzi do szacowania prognoz w perspektywie dłuższej niż jeden rok budżetowy. Rozwiązania zawarte w tym akcie normatywanym mają służyć większej stabilności w zakresie organizacji i terminów prac nad materiałami do WPFP oraz projektu ustawy budżetowej.

Istotną zmianą, w stosunku do rozwiązań z lat poprzednich, jest uniezależnienie procesu przedkładania materiałów planistycznych od terminu wydania „noty budżetowej” oraz terminu publikacji ustawy budżetowej. Jednocześnie przewidziano możliwość aktualizacji i modyfikacji tego procesu w odniesieniu do tych elementów, które wymagają dostosowania do bieżących zmian. Stanowi ono, że ewentualna nowelizacja noty budżetowej może mieć miejsce w ostatnim kwartale roku poprzedzającego.

W rozporządzeniu dokonano modyfikacji procesu budżetowego na etapie WPFP i projektu ustawy budżetowej. Przesunięte zostały niektóre etapy prac nad projektem budżetu państwa z czerwca na luty. Wiąże się to z rozszerzeniem zakresu czasowego niektórych formularzy RZ, powiązaniem prezentowanych danych z danymi przedkładanymi do WPFP oraz zmianą terminu ich przedłożenia na luty, tj. w terminie opracowywania materiałów do WPFP.

Rozporządzenie wprowadza ponadto obowiązek publikacji wskaźników służących do opracowywania prognoz WPFP w lutym danego roku budżetowego (dotychczas na etapie opracowywania materiałów do WPFP dysponenci korzystali z prognoz makroekonomicznych sporządzanych w październiku poprzedniego roku kalendarzowego), oraz obowiązek stosowania się przy obliczaniu prognoz wieloletnich do jednolitych zasad i ram szacowania wydatków w poszczególnych częściach budżetowych.

Rozporządzenie określa też sposób i tryb przygotowania materiałów dotyczących WPFP oraz projektu ustawy budżetowej w układzie zadaniowym, oraz zawiera (w załącznikach) wzory formularzy w tym zakresie.

Z formularzy PFC, PFC-FUS, PFC-FEP, PFC-FER, PF-OSPR, PF-ZWRSP została usunięta część „Plan finansowy w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy i kolejne lata” i wydzielona do odrębnych formularzy: WPFP-PF oraz BZ-PF udostępnionego w aplikacji TrezorBZ.

Katalog funkcji zadań, podzadań i działań został wyłączony z rozporządzenia i będzie udostępniany na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Związane jest to z nadaniem „nocie budżetowej” uniwersalnego charakteru.

W zakresie formularzy stanowiących załączniki do rozporządzenia warto wskazać, że w stosunku do poprzednio wydanego rozporządzenia:

1) zrezygnowano z dotychczasowego formularza PP,

2) zmodyfikowano formularz RZ-9 - Pomoc społeczna,

3) dodano formularz PF-WPR,

4) dodano formularz TSFP - Transfery w sektorze finansów publicznych,

5) dodano formularz N-IT - Wydatki rzeczowe na informatyzację.

W rozporządzeniu wprowadzono ponadto regulacje mające na celu dostosowanie zasad i trybu planowania środków w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) do zasad stosowanych w odniesieniu do pozostałych wydatków i dochodów współfinansowanych ze środków UE i EFTA.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności