Nowe ramy prawne dla postępowań w sprawie transgranicznych ocen oddziaływania na środowisko w relacjach polsko-niemieckich

Postanowienia Umowy stanowią doprecyzowanie postępowań w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięć oraz dokumentów stanowiących ramy dla ich realizacji, zarówno w przypadku, gdy oddziaływanie pochodzi z terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, jak również z terytorium Republiki Federalnej Niemiec.

Umowa opisuje poszczególne etapy postępowania i precyzuje kwestie organizacyjne usprawniające przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko związane m.in. z: zakresem stosowania, powiadamianiem, dokumentacją, terminem przekazywania stanowisk, uwag i zastrzeżeń, udziałem społeczeństwa, stanowiskami organów, wymianą informacji, konsultacjami przed wydaniem decyzji oraz przyjęciem planu lub programu, przekazaniem decyzji oraz przyjętego planu lub programu, analizą porealizacyjną oraz monitoringiem, dotrzymywaniem terminów, tłumaczeniami, komunikacją elektroniczną, właściwymi organami oraz rozstrzyganiem spraw spornych.

Wejście w życie Umowy spowoduje wzmocnienie udziału społeczeństwa strony narażonej na oddziaływanie, ponieważ udział ten będzie odbywał się na takich samych prawach, jakie przysługują społeczeństwu państwa pochodzenia oddziaływań.

Zawarte w Umowie rozwiązania mają usprawnić przebieg uregulowanych w niej procedur, co może skutkować przyspieszeniem, a w efekcie skróceniem procesu inwestycyjnego przez wyeliminowanie wątpliwości i niejasności na jak najwcześniejszym etapie.

Nowa regulacja zastępuje obecnie obowiązującą umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o realizacji Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym z 25.2.1991 r., podpisaną 11.4.2006 r. w Neuhardenberg (Dz.U. z 2007 r. poz. 1709).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności