Nowe przepisy wykonawcze w sprawie wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w KRUS

Rozporządzenie wprowadziło zmiany w zakresie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (dalej: „KRUS”). Wskutek tego, tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników KRUS została wyłączona z tabeli A i została dodana zupełnie nowa tabela E ze stawkami wynagrodzenia dla poszczególnych kategorii zaszeregowania. Stawki wynagrodzeń w poszczególnych kategoriach zaszeregowania w większości uległy zwiększeniu – zarówno dolna, jak również i górna granica stawek.

Co oznacza to dla pracowników? Otóż w przypadku, gdy wynagrodzenie pracownika było liczone na podstawie dolnej granicy w danej kategorii zaszeregowania, po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, wynagrodzenie powinno zostać podniesione do poziomu wynikającego z rozporządzenia. Co ważniejsze, nie jest w tym celu konieczne działanie ze strony pracownika lub pracodawcy, gdyż uprawnienie w zakresie wyższego wynagrodzenia wynikałoby bezpośrednio z przepisu powszechnie obowiązującego. Podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego nie będzie dotyczyć jednak przypadków, których kwota wynagrodzenia mieściła się w granicach poprzednich wysokości określonych w tabeli A rozporządzenia i po wprowadzeniu zmian do rozporządzenia w dalszym ciągu znajduje się pomiędzy dolną, a górną granicą kwoty.

Drugą istotną zmianą wynikającą z niniejszego rozporządzenia jest wprowadzenie nowego brzmienia tabeli XI (załącznik nr 2 do rozporządzenia). W tabeli tej zostały określone stanowiska, kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji niezbędnych na stanowiskach pracowników zatrudnionych w KRUS. W przypadku tej zmiany można zauważyć zmiany dwojakiego rodzaju: zmiana kwalifikacji określonych stanowisk oraz zmiany kategorii zaszeregowania i dodatku funkcyjnego.

W ramach pierwszego rodzaju zmian należy wskazać, że na pierwszy plan wysuwa się przede wszystkim zmiana kategorii stanowiska kierownika kancelarii tajnej. Dotychczas bowiem było to stanowisko wymienione w ramach stanowisk pomocniczych, robotniczych i obsługi w KRUS. Obecnie stanowisko to stanowi część stanowisk Centrali KRUS. Zmieniły się również wymagania kwalifikacyjne, gdyż dotychczas wystarczało wykształcenie wyższe bez konieczności posiadania jakiegokolwiek stażu pracy lub wykształcenie średnie z trzyletnim doświadczeniem. Obecnie wymagania te zostały podniesione i wynoszą dla wykształcenia wyższego – co najmniej 2 lata pracy, a dla wykształcenia średniego – co najmniej 5 lat pracy.

Pozostałe zmiany w tabeli XI rozporządzenia dotyczyły kategorii zaszeregowania stanowisk (jeśli następowały zmiany to jedynie z niższej kategorii na wyższą) oraz wysokości dodatku funkcyjnego (w tym przypadku stawka raczej była obniżana). Należy jednak zaznaczyć, że stawka dodatku funkcyjnego zależy od najniższego wynagrodzenie zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, które uległo podwyższeniu o 160 zł. W związku z tym, określenie niższej stawki dodatku funkcyjnego niekoniecznie musi się wiązać z obniżeniem realnej wysokości wynagrodzenia pracownika.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności