1. Gospodarka finansowa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie („Wody Polskie”)

W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 2492 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 27.12.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Z rozporządzenia wynika m.in., że:

 • Wody Polskie sporządzają plan finansowy w układzie zadaniowym na rok budżetowy i kolejne 2 lata;
 • w planie finansowym w części odpowiadającej przychodom i kosztom Wód Polskich co do zasady nie ujmuje się środków z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ;
 • środki z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wód Polskich planuje się w pozycji planu ‒ środki na wydatki majątkowe, z podziałem na poszczególne źródła finansowania zadań;
 • w rocznym planie finansowym Wód Polskich koszty wykazywane są w układzie rodzajowym;
 • na podstawie założeń makroekonomicznych otrzymanych od ministra finansów Wody Polskie sporządzają informacje o prognozowanych przychodach i kosztach, zawierające dane dotyczące przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz prognozy na kolejne 4 lata;
 • Wody Polskie prowadzą ewidencję księgową w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów i przychodów w zakresie dotyczącym działalności gospodarczej oraz pozostałej działalności;
 • Wody Polskie sporządzają sprawozdanie z wykonania rocznego planu finansowego w układzie informacji określonych w rocznym planie finansowym;
 • sprawozdanie przekazuje się ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych , w terminie do 15 kwietnia roku następującego po roku sprawozdawczym;
 • Wody Polskie przekazują środki na rachunek bieżący dochodów budżetowych ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej w celu dofinansowania zadań z zakresu gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe;
 • Wody Polskie informują obu wspomnianych wyżej ministrów o przekazaniu środków na dochody budżetu państwa, w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania środków, wskazując zadania realizowane przez państwowe jednostki budżetowe, w celu dofinansowania których są przekazywane środki.

2. Stawki opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pod wodami

W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 2496 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 28.12.2017 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

Rozporządzenie określa wysokość jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie 1 m 2 gruntu pokrytego wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, niezbędnego do prowadzenia przedsięwzięć , o których mowa w art. 261 ust. 1 ustawy z 20.7.2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.). Chodzi tu o prowadzenie przedsięwzięć wymienionych w tabeli.

Jednostkowa stawka opłaty rocznej za użytkowanie 1 m 2 gruntu niezbędnego do prowadzenia przedsięwzięć wynosi:

związanych z energetyką wodną, przeznaczonego pod:

 • obiekty budowlane elektrowni wodnej wraz z przęsłem budowli piętrzącej, w którym znajduje się ujęcie wody dla elektrowni – 8,90 zł
 • budowle piętrzące i upustowe, przepławki dla ryb oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane – 2,00 zł

związanych z transportem wodnym śródlądowym, przeznaczonego pod:

 • porty, przystanie, zimowiska, awanporty i miejsca postojowe statków – 0,30 zł
 • budowle piętrzące, śluzy, pochylnie, nabrzeża, pomosty, kładki, wyciągi dla statków, stałe urządzenia służące do przewozów międzybrzegowych oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane – 1,00 zł
 • akweny związane z tymi obiektami i urządzeniami w wyznaczonych granicach – 0,30 zł

związanych z wydobywaniem kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów

wynosi 0,50 zł

związanych z wycinaniem roślin z wody

wynosi 0,31 zł

związanych z infrastrukturą transportową, przeznaczonego pod:

 • filary i przyczółki mostów – 5,00 zł
 • przepusty, urządzenia służące do odprowadzania wód lub ścieków, brody oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane – 2,00 zł

związanych z infrastrukturą przemysłową lub przesyłową, przeznaczonego pod:

 • ujęcia wody, pompownie, urządzenia służące do odprowadzania wód lub ścieków, rurociągi, kable energetyczne oraz fundamenty innych urządzeń prowadzonych przez wody – 8,90 zł
 • budowle piętrzące i upustowe oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane – 2,00 zł

związanych z infrastrukturą komunalną lub rolną, przeznaczonego pod budowle piętrzące i upustowe, ujęcia wody, pompownie, urządzenia służące do odprowadzania wód lub ścieków, rurociągi, kable energetyczne oraz fundamenty innych urządzeń prowadzonych przez wody, mury oporowe, nabrzeża, bulwary, stałe urządzenia służące do połowu ryb i pozyskiwania innych organizmów wodnych oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane

wynosi 2,00 zł

związanych z uprawianiem na wodach śródlądowych rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb, przeznaczonego pod:

 • porty, przystanie, zimowiska, nabrzeża, pomosty i wyciągi dla statków, wykorzystywane do przewozów pasażerskich – 0,89 zł
 • inne obiekty (stałe lub pływające przycumowane do brzegu) wykorzystywane do prowadzenia usług gastronomicznych lub hotelarskich oraz akweny związane z tymi obiektami – 5,00 zł
 • nabrzeża, pomosty inne niż określone w lit. a oraz akweny związane z tymi obiektami – 5,00 zł
 • kąpieliska i stałe tory wodne służące do uprawiania sportów wodnych – 0,01 zł

związanych z działalnością usługową

wynosi 8,90 zł

związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną

wynosi 8,90 zł

innych niż w zakresie wymienionym wyżej

wynosi 0,50 zł

3. Podwyższone stawki za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków

W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 2501 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 27.12.2017 r. w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

Wysokość jednostkowych stawek opłaty podwyższonej za 1 kg substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki, za przekroczenie:

 • dopuszczalnej ilości i składu ścieków, z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej,
 • minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach,
 • dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu

– określa załącznik do rozporządzenia.

4. Jednostkowe opłaty za usługi wodne

W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 2502 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 22.12.2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.

Obszernie i szczegółowo określone w rozporządzeniu jednostkowe stawki opłat za usługi wodne mogą mieć formę opłaty stałej lub zmiennej za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych, a także za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi.