1.9.2016 r. weszła w życie ustawa z 23.6.2016 r. zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010; dalej: ZmOświatU16[2]), która od roku szkolnego 2016/2017 zniosła sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

Ważne
Stosownie do przepisu przejściowego art. 32 ZmOświatU16(2), dotychczasowe przepisy wykonawcze zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie odpowiednio znowelizowanego, nie dłużej niż do dnia 31.12.2016 r. oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.

Artykuł 44zzza ustawy z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) zawiera delegację dla ministra właściwego do spraw oświaty do wydania rozporządzenia regulującego kwestię organizacji egzaminów i sprawdzianów w szkole. Od nowego roku szkolnego nie ma już sprawdzianów na koniec szkoły podstawowej, zatem jest konieczne wydanie nowego rozporządzenia. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego został przesłany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Planowana data wejścia w życie projektu to 1.1.2017 r.

Nowoprojektowany akt wykonawczy zastąpi obowiązujące rozporządzenie MEN z 25.6.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 959). Tym razem zmiany przepisów prawa oświatowego nie zaskoczą dyrektorów szkół i nauczycieli. Zaproponowane w projekcie rozporządzenia regulacje prawne nie odbiegają od przepisów, które regulowały kwestie dotyczące egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, zawartych w rozporządzeniu z 2015 r. W porównaniu z obecnym rozporządzeniem nowe rozporządzenie nie będzie zawierało przepisów dotyczących zlikwidowanego sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej.